Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ, NAJEM I UŻYCZENIE.  

Żabno, 20 grudnia 2023 r.

I.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 299/1 o pow. 0,19 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,19 ha, położonej w Janikowicach, objętej KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,19 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 200,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny w dwóch ratach w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

II.
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona jako działka nr 362 o pow. 11,28 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 3,98 ha, RIIIb – 2,48 ha, RIVa – 2,42 ha, RIVb – 0,84 ha, RVI – 1,36 ha, LzIII – 0,20 ha oraz działka nr 367 o pow. 12,39 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 2,07 ha, RIIIb – 1,17 ha, RIVa – 1,91 ha, RIVb – 6,25 ha, RV – 0,99 ha, położona w Pasiece Otfinowskiej, objęta KW TR1D/00068701/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 23,67 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 284 dt pszenicy
Dodatkowe informacje: czynsz płatny w dwóch ratach w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

III.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1247/2 o pow. 0,0407 ha, klasa bonitacyjna: B – 0,0407 ha, położona w Żabnie, objęta KW TR1D/00044063/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0407 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Roczny czynsz najmu: 200,00 zł netto + należny podatek VAT
Dodatkowe informacje: czynsz płatny w dwóch ratach w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

IV.
Oznaczenie nieruchomości: budynek o pow. użytkowej 501,43 m2 znajdujący się na działce nr 770/1 o pow. 0,31 ha, położonej w Niedomicach wraz z tą działką, objętą KW TR1D/00060471/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,31 ha – powierzchnia działki, 501,43 m2 – powierzchnia użytkowa budynku
Przeznaczenie: prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo


Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 10 stycznia 2023 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie Janikowice, Pasieka Otfinowska i Niedomice.

Roczny czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele rolnicze wyrażony w „dt” oblicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym termin płatności raty czynszu, ogłaszanej corocznie w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność