Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM.

 

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 21/8 o pow. 0,90 ha, klasa bonitacyjna: RIVb – 0,90 ha, położonej w Sieradzy, objętej KW TR1D/00046068/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,90 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 500,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

II.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 506/12 o pow. 7 ha, klasa bonitacyjna: PsIV – 2,9 ha, ŁV – 4,1 ha, położonej w Sieradzy, objętej KW TR1D/00046068/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 7,00 ha
Przeznaczenie: W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży na obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 700,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

III.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 375/2 o pow. 0,02 ha, klasa bonitacyjna: PsIV – 0,02 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,02 ha
Przeznaczenie: W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży na obszarach zabudowanych predestynowanych do utrzymania i intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej.
Forma oddania w najem: bezprzetargowo
Roczny czynsz najmu: 125,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza Żabna.

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 13 marca 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie Sieradza i Łęg Tarnowski.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność