UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwala, co następuje:
Art. 1. Zarządza się referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.
Art. 2. Pytania w referendum mają następujące brzmienie:
„1) Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków
nad strategicznymi sektorami gospodarki?
2) Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego
dla kobiet i mężczyzn?
3) Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
4) Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym
mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.
Art. 3. Referendum wyznacza się na dzień 15 października 2023 r.
Art. 4. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik do uchwały.
Art. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Marszałek Sejmu: E. Witek

 

ZAŁĄCZNIK

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność