Stop Przemocy

STOP przemocy w Gminie Żabno

 

Gdzie szukać pomocy?

 

Doświadczenie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która może podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb- psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc  psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

 

W Gminie Żabno został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadaniem zespołu jest min. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których zaistniało zjawisko przemocy oraz rodzin zagrożonych jego wystąpieniem, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
W skład zespołów interdyscyplinarnych wchodzą przedstawiciele Parafii, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. Celem Zespołu jest stworzenie jednolitego, równomiernie współdziałającego frontu oddziaływującego zarówno na osobę stosującą przemoc, jak i na ofiarę. Spójny przepływ informacji pomiędzy instytucjami ma pomóc skutecznie zlikwidować przemoc w rodzinie, a także zapobiegać kolejnym jej przypadkom.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie w ramach realizacji zadań Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie Żabno został utworzony Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą. Jest to miejsce, w którym osoba będąca ofiarą przemocy otrzyma wsparcie oraz uzyska informacje na temat jej różnych form pomocy. 

 

Uzyskasz tu:

– poradnictwo psychologiczne i prawne

– wsparcie psychologiczne

– poradnictwo socjalne

– wiedzę na temat zjawiska przemocy

– informacje na temat placówek udzielających pomoc osobom krzywdzonym

 

Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej,  seksualnej). Mogą uzyskać poradę psychologiczną, prawną i socjalną, a także pomoc w kontakcie z innymi instytucjami. 
 

W punkcie dyżurują specjaliści: psycholog, prawnik oraz pracownik socjalny. 

Poradnictwo i wsparcie jest całkowicie bezpłatne. Osobom korzystającym z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą jest zapewniona dyskrecja.

 

Punkt usytuowany jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie ul. Św. Jana 3a,  parter, pokój Nr 8. 
 

Kontakt telefoniczny :

 

– numer stacjonarny : 14 654 65-60, 14 645 64 33

Telefon informacyjno – konsultacyjny jest czynny w godzinach  pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie oraz w godzinach otwarcia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą.

 

– numer komórkowy : 505 439 950 
Telefon jest czynny w godzinach pracy Ośrodka.

 

  

Dyżury specjalistów:

 

PSYCHOLOG:                   

drugi i czwarty czwartek m-ca w godz. 16.30-19.30

 

PRAWNIK:                        

pierwszy i trzeci wtorek m-ca w godz. 16.30-18.30

 

PRACOWNIK SOCJALNY: 

pierwszy czwartek m-ca w godz. 15.30-17.30

pozostałe czwartki m-ca w godz. 11.00-13.00

 

                    Ponadto osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy  w Tarnowie w ramach realizacji zadań specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie podejmuje specjalistyczne działania skierowane dla osób doświadczających przemocy w rodzinie bez względu na miejsce zamieszkania, opracowuje i prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc również bez względu na miejsce zamieszkania. Kadrę stanowią: psychologowie, socjologowie, pedagodzy, prawnik, pracownik socjalny, terapeuci. W Ośrodku klienci przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie. Z pomocy specjalistów mogą korzystać osoby, które jej potrzebują, bez względu na płeć, wiek pochodzenie, wyznanie, rasę, orientację seksualną, czy poglądu polityczne. Ośrodek zapewnia dyskrecję, życzliwe traktowanie i poważne podejście do zgłaszanego problemu. Z TOIKiWOP można kontaktować się osobiście lub telefonicznie przez całą dobę.

Ośrodek mieści się w Tarnowie Mościcach przy ul. Szarych Szeregów 1 Nr telefonu/fax 14 655 36 36 lub 14 655 66 59.

Od 1 grudnia 2006 roku funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jadownikach Mokrych, który jest placówką o zasięgu ponadgminnym i obejmuje swoim działaniem cały powiat tarnowski. Ośrodek świadczy usługi specjalistyczne: pomaga osobom będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej kryzysowej sytuacji, zatrudnia psychologa, pedagoga, pielęgniarkę, prawnika, pracownika socjalnego, duszpasterza, jak również prowadzi hostel. Adres Ośrodka: 33-271 Jadowniki Mokre 340. Osoby pragnące zachować anonimowość mogą skorzystać z poradnictwa za pośrednictwem telefonu zaufania (014) 644 13 04.

 

Ogólnopolski telefon dla Ofiar Przemocy w rodzinie 
„Niebieska Linia” 801 120 002 (>> zobacz informację

 

 

Dla świadków przemocy domowej

 

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jedyną, która może pomóc przerwać przemoc!

 

Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci…Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz?
Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy? Nie prosi Cię o pomoc. Stara się ukryć ślady pobicia. Można wtedy uznać, że nie chce pomocy, albo że akceptuje taką sytuację.

 

To nieprawda!!!

 

Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg!

 

Pamiętaj, że ofiara przemocy w rodzinie:

 

Boi się:

 • swoje życie i zdrowie;
 • tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy;

Nie wierzy:

 • że ktoś chce i może jej pomóc,
 • że ma prawo prosić o pomoc,
 • że coś się zmieni;

Wstydzi się:

 • bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu

 

Możesz przerwać zamknięty krąg milczenia!
Możesz pomóc!

 

Nie musisz robić tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz.

 

Ważne jest przede wszystkim to, żebyś :

 • wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 • uwierzył w to, co mówi
 • zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy
 • zawiadomił osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych

 

Tu uzyskasz informacje o tym jak znaleźć miejsce, które pomaga ofiarom przemocy w rodzinie na danym terenie i w jaki sposób zawiadomić o tej sytuacji:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej – znajduje się w każdej gminie
 • Policja – wystarczy wykręcić 997
 • Prokuratura

 

Mimo, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że przemoc domowa jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ ŚWIADKÓW PRZEMOCY. Dzięki Tobie instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność