Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 11 maja 2023r. /czwartek/ o godzinie 8:30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizacje zadania  pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: punkt zbierania odpadów w miejscowości Sieradza.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2022.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/132/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno na lata 2019-2023”
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1610/28 o pow. 0,02 oraz działka nr 1610/29 o pow. 0,02 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, z dotychczasowym najemcą.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 17. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność