Rusza nabór do dwóch ofert konkursów dla NGO na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Rusza nabór do dwóch ofert konkursów dla NGO na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedzin:

1) Kultura Fizyczna
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku
w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej pn. “Małopolski Klub”.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego.
Maksymalna kwota oczekiwanej przez Oferenta dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 zł.
Termin i sposób składania dokumentów:
Etap pierwszy:
Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/,
w terminie: 2023-05-17 16:00
Etap drugi:
Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-05-17 16:00
Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2266914,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

2) Polityka społeczna
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024 pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!”
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze
„działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.
Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania o charakterze ponadlokalnym polegające na:
1. wspieraniu rozwoju aktywności ruchowej i fizycznej seniorów,
2. prowadzeniu kursów, wykładów, prelekcji o tematyce: edukacji prozdrowotnej seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, zdrowe żywienie dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka,
3. prowadzeniu działań stymulujących funkcje poznawcze, takie jak pamięć, spostrzegawczość, percepcja, koncentracja, pozytywne myślenie z wykorzystaniem odpowiednich sposobów i narzędzi, np. mnemotechnik, technik relaksacyjnych,
4. popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób starszych, zachęcaniu seniorów do udziału w zajęciach rekreacji ruchowej, w tym gimnastyki, zajęć biegowych i nordic walkingu.
Podejmowane działania mają służyć w szczególności:
1. zwiększeniu stopnia aktywności, atrakcyjności oraz poczucia bezpieczeństwa osób starszych,
2. wzbogaceniu oferty dla osób starszych w zakresie aktywności fizycznej,
3. promocji aktywnego trybu życia, wzrostowi świadomości w zakresie m.in. zapobiegania typowym dla wieku starszego chorobom,
4. zwiększeniu udziału seniorów w życiu społecznym i publicznym, podniesieniu poziomu ich aktywności zdrowotnej,
5. kreowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych.
Etap pierwszy:
Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/,
w terminie: 2023-05-16 23:59
Etap drugi:
Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-05-17 16:00

Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2266869,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-zakresie-dzialalno.html

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,
pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – I piętro, p. 123.
Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie:
Sekretariat 12/ 61 60 104
Kierownik 12/ 61 60 105, 662 081 023.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność