ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i Miasta Tarnów
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:
§ 1. Traci moc rozporządzenie (nr poz. rej. 12/23) Wojewody Małopolskiego z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i Miasta Tarnów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3587 i 4230).
§ 2. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenach miejscowości powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i na terenie Miasta Tarnów, wchodzącym w skład obszarów objętych ograniczeniami.
wz. Wojewody Małopolskiego I Wicewojewoda Małopolski Ryszad Pagacz

Uzasadnienie
WR-II.913.19.2023
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zostało wydane w związku z nie stwierdzaniem przez jednostki Inspekcji Weterynaryjnej monitorujące ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nowych przypadków choroby i padnięć zarówno wśród dzikich ptaków, jak i u ptaków domowych i drobiu, utrzymywanych w gospodarstwach przyzagrodowych na obszarze ognisk (HPAI) oraz brakiem nowych zgłoszeń objawów chorobowych wśród tych zwierząt na obszarze objętym ograniczeniami, ustało ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby
Przedmiotowe rozporządzenie wydaje się na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (pismo znak: WIW-ChZ.913.39.1.2023 z 11 sierpnia 2023 r.).

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność