Regulamin świadczenia usług
w Elektronicznym Systemie Rezerwacji Wizyt
w Urzędzie Miejskim w Żabnie

 

 §1.
Postanowienia ogólne

 1. Stosowanie do treści art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U.2020.344 t.j.) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług w Elektronicznym Systemie Rezerwacji Wizyt funkcjonującym w Urzędzie Miejskim w Żabnie.
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Korzystanie z Elektronicznego Systemu Rezerwacji Wizyt jest uzależnione od akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad
  i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających
  z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://www.zabno.pl w zakładce Umów spotkanie z urzędnikiem.

 

§2.
Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Administrator – Urząd Miejski w Żabnie z siedzibą Żabno ul. W. Jagiełły 1, 33-240.
 2. Elektroniczny System Rezerwacji Wizyt – „System” działający pod adresem https://www.zabno.pl umożliwiający Użytkownikowi umówienie wizyty do urzędnika z wyborem usługi urzędowej Administratora, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu.

§3.
Rodzaj i zakres usług

 1. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną, w zakresie ustalania terminu wizyt przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://www.zabno.pl w zakładce Umów spotkanie
  z urzędnikiem.
 2. Usługa jest bezpłatna.

§4.
Rezerwacja terminu wizyty

 1. Administrator będzie udostępniał usługę umawiania wizyt za pośrednictwem Systemu Kolejkowego Rezerwacji Wizyt (dalej „System”) według zasad określonych poniżej.
 2. W celu skorzystania z usługi należy za pośrednictwem Systemu wypełnić wszystkie wymagane pola formularza (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail), wskazać preferowaną datę
  i godzinę wizyty, zatwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, przepisać kod zabezpieczający Captcha a na koniec wcisnąć przycisk „Wyślij”.
 3. Administrator telefonicznie dokona weryfikacji wysłanej rezerwacji w czasie nie dłuższym niż do 3. dni roboczych od jej wysłania przez Użytkownika.
  1. W przypadku pozytywnej weryfikacji Użytkownik otrzyma od Administratora wiadomość e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji wizyty.
  2. W przypadku dokonania dwóch nieudanych prób połączenia telefonicznego z Użytkownikiem rezerwacja wizyty zostanie anulowana.
  3. Na potwierdzenie faktu anulowania rezerwacji spotkania do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji wizyty.
 4. Jeżeli rezerwacja wizyty nie jest możliwa z przyczyn związanych z absencją pracownika Administratora lub innych zdarzeń, których Administrator nie mógł przewidzieć podczas rezerwacji przez Użytkownika wizyty, Użytkownik zostanie bez zbędnej zwłoki o tym fakcie poinformowany i zostanie mu zaproponowana możliwość wybrania nowego terminu.
 5. W dniu zaplanowanej wizyty Użytkownik zobowiązany jest do przybycia minimum 10. minut wcześniej
  i zgłosić swoje stawiennictwo w biurze Dziennika podawczego w holu urzędu.
 6. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty istnieje możliwość jej anulowania nie później niż 2 godziny przed umówioną wizytą poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: dzp@zabno.pl lub telefonicznie pod numerem 14 645 6012 wew. 40 z podaniem rodzaju wybranej rezerwacji i daty na kiedy była rezerwowana.
 7. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Systemu poprzez opuszczenie Serwisu www.
 8. Administrator zastrzega możliwość zmiany zakresu usług udostępnianych w Systemie, w każdej chwili,
  w szczególności poprzez dodanie nowego rodzaju usługi.

§5.
Warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu,
  w szczególności zabronione jest dostarczenie i przetwarzanie za pomocą Systemu treści o charakterze bezprawnym.
 3. O planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Administrator poinformuje Użytkownika
  z wyprzedzeniem za pośrednictwem strony gdzie świadczona jest usługa.
 4. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Elektronicznego Systemu Rezerwacji Wizyt to: komputer osobisty z zainstalowaną popularną przeglądarką internetową (Firefox, Chrome itp.) lub urządzenie mobilne z systemem Android mobilną przeglądarką (Android Browser, Firefox, Chrome, Safari dla iOS). Przeglądarka internetowa nie może być starsza niż dwie wersje wstecz, względem wersji aktualnej.

§6.
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

 1. Do zawarcia dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Elektronicznego Systemu Rezerwacji Wizyt.

 

§7.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Żabna Asiu uzupełnij/popraw proszę.
 2. W razie pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych z którym można się kontaktować przy pomocy poczty elektronicznej: iodo@zabno.pl
 3. Wypełniając i wysyłając formularz, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego w celu rezerwacji wizyty.
 4. Podane dane nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Administrator będzie przetwarzał podane dane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu rejestracji wizyty.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji usługi, dane podane w piśmie reklamacyjnym stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia i prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Dane zawarte w formularzu nie będą udostępniane innym osobom i instytucjom, profilowane oraz przekazywane do krajów trzecich. Dane osobowe podane w formularzu reklamacyjnym będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpoznania i rozstrzygnięcia reklamacji, po upływie tego terminu dane osobowe Użytkowników składających reklamacje zostaną usunięte.
 6. podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Wskazana podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania danych osobowych reklamacje nie będą rozpatrywane

 

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania i poprawiania oraz usunięcia swoich danych. Ponadto każdy uczestnik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8.
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi rezerwacji wizyty poprzez System należy składać na formularzu reklamacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Formularz reklamacyjny należy przekazać Administratorowi poprzez:
 3. drogę mailową na adres dzp@zabno.pl
 4. osobiście lub listownie Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1
 5. Reklamacja winna zawierać dane kontaktowe celem udzielenia odpowiedzi na reklamację, treść reklamacji oraz uzasadnienie i podpis.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.
 7. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi na piśmie lub drogą mailową.

§9.
Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczanych w Systemie,
  w tym do wprowadzania zmian w zakresie dostępnych usług oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Systemu z użytku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania
  w Systemie i na stronie https://www.zabno.pl
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania usług świadczonych za pośrednictwem Systemu.

§10.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemu, nie następujących z winy Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikających
  z błędnej rejestracji Użytkownika.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Systemie i na stronie.

 

 

Regulamin świadczenia usług w Elektronicznym Systemie Rezerwacji Wizyt – Załącznik nr 1 – pobierz plik (pdf, 215KB)

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność