Program Opieka Wytchnieniowa

Program Opieka Wytchnieniowa   Gmina Żabno – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przystąpiła do Programu Opieka wytchnieniowa„ – edycja 2023  na podstawie umowy 240/WP/2023/FS finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  a także  nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi:  67 593,66  . Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi: 67 593,66 zł Cel programu: Opieka wytchnieniowa to działanie zmierzające do zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin  lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Adresaci Programu: Program kierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Żabno, będących członkami rodzin lub opiekunami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy  w sprawowaniu bezpośredniej opieki na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.  Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej  z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Realizacja Programu: Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej) w ilości łącznie dla 1 uczestnika programu 240 godzin.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność