22 kwietnia 2024r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Żabno a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

               Celem Projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez realizację następujących zadań:

 1. Zatrudnienie ekodoradcy w gminie, który będzie prowadził działania doradcze i informacyjno-edukacyjne w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej.
 2. Utworzenie, adaptacja, wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców działającego przez okres trwania projektu, tj. do 31.12.2026 r. w Urzędzie Miejskim w Żabnie w następujących godzinach: poniedziałek  7:30-16:00, środa-piątek 7:30-15:00.
 3. Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej – w każdym roku zorganizowane będą minimum 4 akcje informacyjno-edukacyjne lub/i wydarzenia poświęcone tematyce ochrony powietrza, klimatu w gminie, programom wsparcia dostępnych na likwidację niskiej emisji, wykorzystaniu OZE. itp. Każdego roku zorganizowane zostaną minimum 2 spotkania z grupami opiniotwórczymi np.: nauczyciele, straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, sołtysi gmin, rady sołeckie działającymi w Gminie Żabno.
 4. Przygotowanie gminnej strategii transformacji energetycznej w oparciu o obowiązujące dokumenty – wykonany zostanie kompleksowy bilans energetyczny. Na jego podstawie określony zostanie plan redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza w gminie. Jednocześnie gmina w oparciu o zgromadzone dane dokona aktualizacji obecnie obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
 5. Wykonanie analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminie wraz z zapewnieniem wsparcia doradczego i edukacyjnego w zakresie oszczędności energii i wody dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym.
 6. Zakup sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji – mobilny terminal do prowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania w terenie, kamera termowizyjna, miernik jakości powietrza wraz z tablicą do wyświetlania wyników pomiaru
 7. Wykonanie analizy zużycia energii w budynkach , w tym w budynkach użyteczności publicznej – zakupiona zostanie aplikacja internetowa umożliwiająca gromadzenie i monitorowanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz wykonana zostanie analiza w zakresie optymalizacji doboru taryf, mocy zamówionej energii elektrycznej i cieplnej oraz kompensacji mocy biernej.

Projekt jest ukierunkowany na korzyści dla mieszkańców Gminy Żabno i regionu, którzy skorzystają z usług Ekodoradcy.

Odbiorcami Projektu będą również lokalne instytucje, takie jak szkoły, przedszkola, urzędy i centra kultury. Ekodoradca będzie prowadzić działania edukacyjne i informacyjne w tych miejscach, aby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród pracowników i gości tych instytucji.

Cel główny Projektu:

Głównym celem Projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu.

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
 2. Ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

Rezultaty Projektu:

 1. Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach – 1 EPC
 2. Liczba uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych – 1000 osób
 3. Zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych – 2000 osób

Całkowita wartość Projektu: 588 192,82 zł, w tym:

– dofinansowanie ze środków UE w wysokości 499 963,90 zł

– środki własne w wysokości 88 228,92 zł

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność