POSTANOWIENIE NR 72/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I

POSTANOWIENIE NR 72/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I
z dnia 8 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żabno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Na podstawie art. 12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

§ 1. Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w Gminie Żabno, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

§ 2. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Żabna, Wojewodzie Małopolskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 3. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Tarnowie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Żabno.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność