Nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii.

Nabór wniosków skierowany jest do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
i zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych,
prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.
Zgodnie z Programem finansowaniu podlegają działania podnoszące poziom świadomości
ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży,
bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.

Rodzaje przedsięwzięć podlegające finansowaniu to w szczególności:
a. wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje, pikniki),
b. zajęcia stacjonarne i terenowe,
c. materiały niezbędne do przeprowadzenia działań edukacyjnych,
d. konkursy i olimpiady ekologiczne,
e. kampanie edukacyjne,
f. działania informacyjno – promocyjne (nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych)
g. catering (nie więcej niż 1 000 zł).

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 8 000 zł.
Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi 1 000 000 zł.
Nabór dotyczy przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych w 2023 roku na
terenie województwa małopolskiego.

 

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2023 r. do 30.11.2023 r. Finansowaniu nie
podlegają projekty zakończone przed datą wpływu podpisanego wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu.

Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 1 000
osób, w tym minimum 100 odbiorców bezpośrednich.

Obligatoryjną grupą odbiorców są dzieci i młodzież z terenu województwa małopolskiego.
Działania mogą być skierowane również do pozostałych mieszkańców.

Nabór wniosków trwa od 12.07.2023 r. do wyczerpania środków. Informacja o naborze oraz
niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl
Wersja edytowalna wniosku dostępna jest po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność