Nabór do żłobka w Łęgu Tarnowskim

Dyrektor Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim

ogłasza nabór do żłobka na bieżący rok szkolny 2023/2024

w ramach zadania:

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”
“Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029”

 

#FunduszeUE

Termin rekrutacji: 2 – 15 stycznia 2024 r. do godz. 16.00

Karta zapisu wraz z regulaminem rekrutacyjnym dostępne są na stronie internetowej: www.pplt2.przedszkolna.net w zakładce „Żłobek – Rekrutacja na rok 2023/2024 w ramach programu Maluch+ na lata 2022-2029” oraz w budynku przedszkola/żłobka (ul. Zborowskiego 37, Łęg Tarnowski)

Dokumenty można złożyć osobiście – u dyrektora Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim,
ul. Zborowskiego 37, 33-131 Łęg Tarnowski lub elektronicznie. Dokumenty należy przesłać na adres: przedszkolelegtarnowski2@gmail.com łącznie z wymaganymi zaświadczeniami.

Karta zapisu powinna być wydrukowana w kolorze. Oryginały dokumentów przesłanych e-mailem należy dostarczyć do dyrektora Żłobka najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim przygotowano
w oparciu o:

  • zapisy Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • Uchwałę Nr XXXIII/482/22 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 stycznia 2022 r.
    w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim;
  • Statut Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim.

Ważne!

Dokumenty uprawniające do skorzystania z przyjęcia do żłobka należy dostarczyć wraz z Kartą Zgłoszenia, m.in. Zaświadczenia z zakładu pracy informujące o tym, czy rodzice są zatrudnieni. Zaświadczenie powinno wskazywać na jakich warunkach osoba jest zatrudniona (umowa o pracę na pełny etat, na czas określony lub nieokreślony, czy pracownik nie przebywa na długotrwałym zwolnieniu czy też urlopie, np. wychowawczym).

 

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”

“Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029”

 

Zadanie – projekt FERS pn. ”Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem: 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Zborowskiego 37 (wpis do rejestru 22038/Z) o 16 nowych miejsc oraz utworzenie placu zabaw dla 16 nowo utworzonych miejsc opieki„

W ramach stworzonych 16 nowych miejsc żłobkowych realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Grupa docelowa: Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim
i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi „MALUCH+” 2022-2029 umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu do instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów.

#FunduszeUE

 

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji osób
z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie m.in. bezpośredniego parkingu, podjazdu do budynku żłobka, szerokich przejść, toalety, różnych kanałów dotarcia odbiorców, strony internetowej żłobka, materiałów edukacyjnych dostosowanych do różnych potrzeb edukacyjnych.

Gminny Żłobek w Łęgu Tarnowskim posiada niezbędne udogodnienia przestrzenne i funkcjonalne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Brak barier architektonicznych w budynku Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim:

1. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, odpowiednio oznaczone

2. Do budynku Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim prowadzi utwardzone i wypłaszczone dojście z podjazdem o odpowiednim nachyleniu i szerokości umożliwiające wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim

3. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda poruszaniu się osobom z niepełnosprawnościami

4. Drzwi wejściowe do budynku posiadają odpowiednią szerokość z możliwością otwarcia drugiego skrzydła

5. Drzwi otwierają się na zewnątrz

6. Wejście jest na poziomie gruntu

7. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku

8. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły

9. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę

10. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone

11. Brak progów

12. Szerokie przejścia

13. Gminny Żłobek w Łęgu Tarnowskim wewnątrz został oznakowany za pomocą czytelnych oznaczeń wizualnych informujących o danym miejscu, tj. toaleta, pętla indukcyjna, biuro projektu

14. Korytarz o odpowiedniej szerokości, umożliwia swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, brak progów, odpowiednia kolorystyka ścian, oznaczenia dla osób niepełnosprawnych, bezpieczna nawierzchnia

15. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach

16. Odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych

17. W budynku znajdują się schody i winda

18. Drzwi windy otwierają się automatycznie

19. Przyciski sterujące w windzie mają opisy w alfabecie Braille’a

20. Przyciski sterujące w windzie mają duże oznaczenia

21. W windzie są komunikaty głosowe

22. Tablice informacyjne obrazujące sposób poruszania się po budynku

23. Toaleta spełniająca standard architektoniczny tj.  odpowiednia miska ustępowa, umywalka, barierki w toaletach, drzwi o odpowiedniej szerokości zastosowano odpowiednią armaturę, oznaczenie drzwi informujące o funkcji danego pomieszczenia, odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca swobodne poruszanie się osoby z niepełnosprawnościami, zastosowano bezpieczną nawierzchnię

24. Strona internetowa placówki jest dostosowana, np. posiada właściwy współczynnik kontrastu miedzy tekstem a tłem, ma możliwość powiększenia rozmiaru tekstu do 200% bez konieczności zastosowania specjalnego oprogramowania.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność