Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LXII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 27 lutego 2024r. /wtorek/ o godzinie 9:30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2024 nr LX/812/23 z dnia 28 grudnia 2023r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Łęg Tarnowski na odc. ref. nr 130 km 0+799-0+805, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żabno
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie  Miasta i Gminy Żabno.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1427/4 o pow. 0,0284 ha i działka nr 1428/2 o pow. 0,0622 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1427/3 o pow. 0,0260 ha i działka nr 1428/1 o pow. 0,0656 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1429/3, położonej w obrębie Łęg Tarnowski, stanowiącej własność Gminy Żabno. (301m)
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1429/3, położonej w obrębie Łęg Tarnowski, stanowiącej własność Gminy Żabno. (573m)
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 20. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność