Kontrola w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi

Urząd Miejski w Żabnie przypomina, że kontroli w zakresie istniejących zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w II kwartale 2023 r. podlegają właściciele nieruchomości położonych w  miejscowości:

  • Bobrowniki Wielkie,
  • Ilkowice,
  • Łęg Tarnowski,
  • Niedomice,
  • Żabno,
  • Podlesie Dębowe.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców tych miejscowości o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Żabnie  ( pokój nr 7) do dnia 31 maja 2023 r. umów zawartych  z przedsiębiorcami na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za tę usługę (rachunki, faktury).

Kontrola dotyczy roku 2022 oraz 2023.

 

Niedostarczenie dokumentacji skutkować będzie przeprowadzeniem kontroli w miejscu zamieszkania przez upoważnionych pracowników.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność