Kontrola w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi

Urząd Miejski w Żabnie informuję, że kontroli w zakresie istniejących zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w IV kwartale 2023 r. podlegają właściciele nieruchomości położonych w  miejscowościach:

  • Goruszów,
  • Kłyż,
  • Czyżów

W związku z powyższym mieszkańcy zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miejskiego  w Żabnie ( pokój nr 7) umowy zawarte  z przedsiębiorcami na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczenia opłat za tę usługę (rachunki, faktury za rok 2022 i 2023).

Kontrola dotyczy roku 2022 oraz 2023.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność