Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1249/4, położonej w Żabnie

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1249/4 o pow. 0,0367 ha, położonej w Żabnie.


INFORMACJA
o wyniku przetargu

Żabno, 6 grudnia 2023 r.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213, z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że:

28 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Żabnie (sala ślubów), odbył się pierwszy, pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1249/4 o pow. 0,0367 ha, klasa bonitacyjna: B – 0,0367 ha, powstała z podziału działki nr 1249/2, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW TR1D/00044063/0. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowanych predestynowanych do utrzymania lub intensyfikacji dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej, na obszarach lokalnego zbiornika wód podziemnych oraz na obszarach pozostałych dróg miejskich..

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości:
35.700,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
35.710,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100).

Osoba ustalona jako nabywca – Państwo Jarosław i Małgorzata Sekuła.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność