Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 60/2 o pow. 0,0778 ha, położoną w Goruszowie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213, z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że:


INFORMACJA

o wyniku przetargu

 Żabno, 21 grudnia 2023 r.

12 grudnia 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Żabnie (sala ślubów), odbył się pierwszy, pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/2 o pow. 0,0778 ha, klasa bonitacyjna: Br-RIIIb – 0,0778 ha, położonej w Goruszowie, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW TR1D/00022325/5. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabno nieruchomość położona jest na obszarach zabudowanych predestynowanych do utrzymania lub intensyfikacji dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości: 13.280,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 13.290,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Osoba ustalona jako nabywca – Pani Marta Zapała.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność