Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 283/9 o pow. 0,0107 ha oraz działka nr 284/12 o pow. 0,0814 ha, położoną w Żabnie.

Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 283/9 o pow. 0,0107 ha oraz działka nr 284/12 o pow. 0,0814 ha, położoną w Żabnie.


INFORMACJA
o wyniku przetargu

Żabno, 13 grudnia 2023 r.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213, z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że:

5 grudnia 2023 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Żabnie (sala ślubów), odbył się pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 283/9 o pow. 0,0107 ha i działka nr 284/12 o pow. 0,0814 ha, położonej w Żabnie. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00047840/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,0921 ha. Decyzją z 23.02.2017 r., znak: RG.6370.42.2016, o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości:
97.350,00 netto + 23% VAT

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
98.330,00 zł netto + 23% VAT (22.615,90 zł), łącznie: 120.945,90 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100).

Osoba ustalona jako nabywca – Pan Radosław Paw.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność