BURMISTRZ ŻABNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ROBOTNIK GOSPODARCZY, KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŻABNIE

 BURMISTRZ ŻABNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ROBOTNIK GOSPODARCZY, KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŻABNIE

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żabnie ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno.
 2. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1, Żabno oraz teren województwa małopolskiego.
 3. Termin składania ofert: do dnia 22.03.2024 godzina 15.00.
 4. Data zatrudnienia: możliwość zatrudnienia od kwietnia 2024 r.
 5. Podstawa zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 6. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 7. Liczba miejsc pracy: 1.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie zawodowe,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C oraz uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • posiadanie aktualnego badania psychologicznego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego ogłoszenie dotyczy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność planowania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz czasem pracy,
 • posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku kierowcy to między innymi :

1) Dbanie o stan techniczny powierzonych do eksploatacji pojazdów, ich konserwowanie         i utrzymanie w czystości,                                                                                                             

2) Obsługa techniczna pojazdów i innych narzędzi,                                                                   

3) Usuwanie zauważonych usterek,                                                                                             

4) Zgłaszanie Kierownikowi Referatu ds. Administracyjnych i Obywatelskich oraz Prezesowi OSP o wszelkich brakach, usterkach lub uszkodzeniach,                                                                                                                                  

5) Sporządzanie wymaganej dokumentacji,                                                                               

6) Wypełnianie kart drogowych i przekazywanie pracownikowi ds. Ochrony Przeciwpożarowej  w ustalonych okresach, dbałość o oznakowanie pojazdu,                                                                                 

7) Odbiór i dostarczanie materiałów i dokumentów w ramach posiadanego upoważnienia,         

8) Przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ,                                                                                        

9) Zachowanie szczególnego bezpieczeństwa podczas akcji, o których mowa w pkt.10,                                                   

10) Udział w akcjach ratowniczych, powodziowych i w sytuacjach kryzysowych,                            

11)  Udział w okresowych szkoleniach z zakresu PPOŻ,                                                         

12)  Zachowanie szczególnego bezpieczeństwa przy przewozie osób,                                    

13) Wykonywanie przewozów samochodem na polecenie: Burmistrza  Żabna lub jego Zastępcy, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu ds. Administracyjnych i Obywatelskich.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku robotnika gospodarczego to między innymi:

1) Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie Miasta Żabna, a w szczególności Urzędu Miejskiego takich jak:

 1. a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek itp.)
 2. b) prace związane z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji itp.)
 3. c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, zamki itp.)
 4. d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania, podstawowe umiejętności malarskie)
 5. e) prace naprawcze związane ze sprzętem (naprawa stolików, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego itp.)

2) Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy innych pracach porządkowych.

3) Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

4) Prace porządkowe wokół budynku Urzędu Miejskiego: sprzątanie śmieci, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.

5) Obsługa elektronarzędzi.

6) Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

7) Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

8) Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza  Żabna lub jego Zastępcy, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu ds. Administracyjnych i Obywatelskich.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcą po nawiązaniu stosunku pracy.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podpisany życiorys – curriculum vitae,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do głoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane przepisami doświadczenie zawodowe, w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie pracodawcy,
 • świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku robotnika gospodarczego, kierowcy samochodu ciężarowego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 i 3 do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Żabnie (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty proszę opatrzyć data i własnoręcznym podpisem. Składane kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem  telefonu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko robotnika gospodarczego, kierowcy samochodu ciężarowego”  w terminie do dnia 22 marca 2024  r. do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żabnie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniona będzie data wpływu przesyłki do Urzędu  (tj. 22 marca  2024 r. do godz. 15.00),  a nie data  nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Nie ma możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej.

 1. Informacje dodatkowe:

W miesiącu lutym 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Żabnie wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Po weryfikacji złożonych dokumentów, osoby spełniające wymogi formalne, zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Żabnie.  

 Ogłoszenie zamieszcza się:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno
 • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Żabno

Dodatkowych informacji udziela: Mateusz Libera– Kierownik Referatu ds. Administracyjnych
 i Obywatelskich, tel. 014 645 60 12 wew. 27.

ZAŁĄCZNIK: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE https://zabno.pl/wp-content/uploads/2024/02/Ogloszenie-naboru-kierowca-OSP.doc

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność