Burmistrz Żabna ogłasza nabór na stanowisko pomocy administracyjnej EKODORADCA w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska

Burmistrz Żabna ogłasza nabór na stanowisko pomocy administracyjnej EKODORADCA w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria

 – wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów i  ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego.
 3. Umiejętności interpersonalne, komunikatywność, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego.
 6. Gotowość do pracy w niestandardowych godzinach pracy, podróży służbowych, pracy w terenie.
 7. Obywatelstwo polskie.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

– wymagania mile widziane:

 1. Preferowane wykształcenie  w zakresie ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, marketingu, pozyskiwania środków zewnętrznych, administracji publicznej.
 2. Znajomość  zasad sporządzania i umiejętność weryfikacji audytów energetycznych budynków.
 3. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi :

 1. Doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii OZE, źródeł ogrzewania, programów dofinansowania i wymagań przepisów antysmogowych.
 2. Prowadzenie edukacji ekologicznej na poziomie lokalnym w zakresie ochrony powietrza.
 3. Obsługa programu „Czyste Powietrze”, inicjowanie i obsługa innych programów służących poprawie jakości powietrza (m.in. Stop Smog).
 4. Realizowanie zadań gminy w zakresie przedsięwzięć służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza na terenie Gminy
 5. Kontrola paliw stosowanych w gospodarstwach domowych.
 6. Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji energetycznej budynków.
 7. Prowadzenie doradztwa i edukacji w terenie, odwiedzanie mieszkańców, aktywizowanie społeczności.
 8. Zbieranie informacji w celach inwentaryzacyjnych, tworzenie baz informacyjnych o potrzebach i sytuacji mieszkańców związanych z ochroną powietrza.
 9. Wspomaganie mieszkańców w wypełnianiu formularzy i wniosków o udzielenie wparcia finansowego.
 10. Współpraca z mediami, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, strażą pożarną, policją, szkołami, służbą zdrowia.
 11. Realizacja zadań w zakresie ewidencji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 12. Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza.
 13. Udział w szkoleniach, naradach, spotkaniach Ekodoradców.
 14. Realizacja innych działań na szczeblu gminy wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.
 15. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza.

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcą po nawiązaniu stosunku pracy.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy 1 etat.
 2. Termin zatrudnienia: niezwłocznie
 3. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1, praca w terenie.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o treści: „ Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: “Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych”.
 8. Oświadczenie o treści: “Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienia na stanowisku, którego nabór dotyczy.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 października 2023r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: “nabór na stanowisko ekodoradcy” w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1, tylko w formie papierowej.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Po weryfikacji złożonych dokumentów, spośród osób spełniających wymogi formalne zostanie wyłonionych 5-8 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Żabnie (w przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwy test pisemny).

Dodatkowych informacji udziela Maria Janik Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska  ul. Władysława  Jagiełły 1, Tel. 014 645 60 12 wew. 32.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwa prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Żabnie
  jest Burmistrz Żabna z siedzibą w Żabnie (33-240) przy ul. Jagiełły 1.
 2. Z administratorem można się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną umzabno@zabno.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej iod@zabno.pl, pod numerem telefonu 14 645 60 12 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, przetwarzane będą w celach rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy kogo dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność