Gmina Żabno – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na podstawie umowy nr 150/WP/2024/FS, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi: 813 549,30 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 813 549,30 zł

Celem Programu jest zapewnienie usługi asystencji osobistej świadczonych uczestnikom przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością oraz zapewnienia wsparcia osobom w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności:

  1. wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej:
  2. wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program dedykowany jest:

1) dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Planuje się objęcie wsparciem 62 osoby niepełnosprawne, którym zostaną przyznane usługi asystencji osobistej.

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność