1.02.2024 r.: Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LXI Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 1 lutego 2024r. /czwartek/ o godzinie 9:30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2024 nr LX/812/23 z dnia 28 grudnia 2023r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie deklaracji dalszego członkostwa Gminy Żabno w Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa – Lokalnej Grupie Działania
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały
  Nr XXIX/310/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 kwietnia 2009r., w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żabno”
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1315/13 o pow. 0,2049 ha, położonej w Żabnie, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1486/1 o pow. 0,0893 ha, położonej w Żabnie, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 833, położonej w obrębie Żabno, stanowiącej własność Gminy Żabno. (125m2)
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 833, położonej w obrębie Żabno, stanowiącej własność Gminy Żabno. (70m2)
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 506/12 o pow. 7 ha położonej w Sieradzy.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 21/8 o pow. 0,90 ha położonej w Sieradzy.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 20. Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność