Przetargi - rok 2019·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Żabno w latach 2020 - 2022 - przetarg II".

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Żabno w latach 2020 - 2022".

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – w okresie od 02.01.2020 r. do 22.12.2020 r."

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Udzielenie kredytu na planowany deficyt budżetu Gminy Żabno

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Remont drogi gminnej K203513 „Okrężna Przez wieś” ul. Partyzantów w km 0+036-0+752 Ilkowice Gmina Żabno.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Żabno i jednostek organizacyjnych Gminy Żabno w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.”.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Remont drogi gminnej K2035444 w km 0+000 do 0+596 na działce nr 227/2 Nieciecza- Szkotnik w miejscowości Nieciecza”.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Żabno w sektorze I obejmującym miejscowości Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie”.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Żabno w sektorze II obejmującym miejscowości Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska”.

·  Wynik przetargu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Bobrownikach Wielkich”.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej ul. Zarzecze w miejscowości Odporyszów”.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Przebudowa i rozbudowa budynku LKS IKAR z zagospodarowaniem terenu”.

·  "Remont istniejącej drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Żabno na działce nr 1195, obr. Łęg Tarnowski, w granicach pasa drogowego" - Zaproszenie do złożenia ofert.

·  "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na od odc. 120 km 1+605.63 do odc. 130 km 0+062.84 polegająca na budowie lewostronnego chodnika w miejscowości Łęg Tarnowski, gmina Żabno, długość 743 m - przetarg nieograniczony".

·  Wynik przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej 203517K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754 w miejscowości Niedomice - Gmina Żabno”.

·  Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Bobrownikach Wielkich – przetarg nieograniczony.

·  Przebudowa istniejącego przepustu rurowego pod drogą gminną – ul. Generała Władysława Sikorskiego w miejscowości Ilkowice, gmina Żabno".
Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą :Przebudowa drogi gminnej 203517K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754 w miejscowości Niedomice - Gmina Żabno

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340K w km 28+765 – 29+078 w m.Bobrowniki Wielkie, przebudowa drogi powiatowej nr 1315K w m. Sieradza na dz. nr 1152/1 i 1152/2.”

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Budowa bieżni, przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa skoczni w dal z rozbiegiem w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Niedomicach”.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku poradni psychologiczno - pedagogicznej na "klub Senior +" w Żabnie”.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamościa nr K203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno, wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno, gmina Żabno”.

·  Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „1.Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz zez zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola na działce nr 1211/18 położonej w miejscowości Łęg Tarnowski. 2.Urządzenie placu zabaw n działce nr 1204/5 w miejscowości Łęg Tarnowski, gmina Żabno w ramach przedsięwzięcia pod tytułem „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola”.

·  Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2019”.

·  Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2019”.