Przetargi - rok 2010

 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pod nazwą „Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie – 6 elementów””.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pod nazwą „Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie – 6 elementów” - przetarg II”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900.000 PLN na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy Żabno”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kostki brukowej, płyt chodnikowych, obrzeży trawnikowych oraz krawężników drogowych na potrzeby MGZGK w Żabnie, 2010 rok”.
 • Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów z mikro-wykładami, poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej, w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pod nazwą „Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla prowadzenia zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych z ich sortowaniem. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno–produkcyjnych”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków podtopień w Szkołach Podstawowych w Otfinowie i Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Odbudowa nawierzchni na drodze gminnej ul. Nowa w Łęgu Tarnowskim uszkodzonej w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 roku”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Zarządzanie Projektem i jego obsługa dla zadania pod nazwą „Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie – 6 elementów”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC dla Projektu: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno””.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Pełnienie roli Pomocy Technicznej dla JRP w tym działania informacyjne i promocyjne dla Projektu: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno””.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku gminy Żabno dla celów Jednostki Realizacyjno - Projektowej pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabno”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Przebudowa nawierzchni rynku i Placu Grunwaldzkiego wraz z infrastrukturą techniczną w Żabnie w ramach rewitalizacji centrum Żabna”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Budowa zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Wykonanie placów zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” w Bobrownikach Wielkich i Niedomicach"
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 roku w miejscowościach Łęg Tarnowski, Ilowice, Kłyż, Otfinów - Goruszowa, Odporyszów- Fiuk, Żabno"
 • Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Przeprowadzenie kursu przygotowania zawodowego z zakresu fakturowania z obsługą kasy fiskalnej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej, w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.”
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Prace budowlano – remontowe w remizie ochotniczej Straży Pożarnej Pasieka Otfinowska"
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Budowa Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowego "KOS" w Łęgu Tarnowskim gmina Żabno w Ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalną, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Przebudowa ulicy Piłsudskiego i części ulicy Jagiełły do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi Nr 975 i 973 w miejscowości Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Dostawa sprzętu i urządzeń w celu usunięcia skutków powodzi na sieciach kanalizacyjnych – Gmina Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Wykonanie chodników na Osiedlu 3-Maja w Żabnie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Rozbudowa i przebudowa istniejącej kuchni oraz wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczna i przewiązką Szkoły Podstawowej w Żabnie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Przebudowa ulicy Piłsudskiego i części ulicy Jagiełły do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi Nr 975 i 973 w miejscowości Żabno – wykonanie nawierzchni bitumicznych"
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Żabno" - zadania 1-4."- przetarg unieważniony.
 • Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Żabno do Gimnazjów i Szkół Podstawowych - rok 2011”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Żabno" - zadania 1-4."
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 60 000 litrów do zbiornika zlokalizowanego na terenie MGZGK w Żabnie ul. Jana 3”