Logo
A A | Dla słabowidzących

Zezwolenie na wycinkę drzew


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów:

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza gminy na wniosek właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości. Zezwolenie na usunięcie drzew dotyczy zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłat.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione  od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi  drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Burmistrz nie wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów leśnych, na terenach tych zezwolenie wydaje leśniczy lasów prywatnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.

 

Uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
- na plantacjach drzew i krzewów,
- których wiek nie przekracza 10 lat,
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału,
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
- drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości.
2. Tytuł prawny władania nieruchomością.
3. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu.
4. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.
5. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.
6. Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
7. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Żabnie
ul. Jagiełły 1
33-240 Żabno

Dziennik podawczy, pok. nr 11

Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja w terenie w celu oględzin drzew lub krzewów. Wydanie decyzji trwa do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2-ch miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów.

Osoba odpowiedzialną jest:
Pis Sebastian
pokój nr 2, tel. 14 645 60 12  wew. 39

 Dodatkowe informacje:
Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych,
- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
- w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
- które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
- z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew,
- które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie,
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
- topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm, mierzonego na wysokości 130cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
- z grobli stawów rybnych,
- jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w okresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 ze poźn. zm.).

- Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok (stawki opłat ustalane są corocznie osobnym obwieszczeniem).

 

POBIERZ: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA

Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.