Logo
A A | Dla słabowidzących

Petycje

2017-02-13
UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRZEDMIOCIE CZY URZĄD (GMINA) USTANOWIŁA I EKSPLOATUJE - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - SCILICET -

Oficjalne II Wnioski na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04)

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia

2014.09.05) - DATA DOSTARCZENIA - ZGODNA Z DYSPOZYCJĄ ART. 61 PKT. 2 USTAWY KODEKS CYWILNY (DZ. U. 2014.121 J.T.)

 

Preambuła Wniosku:

 

W naszym ostatnich wnioskach w 2016 r. - pytaliśmy Gminy/Miasta - w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej - o stan faktyczny związany funkcjonującym oprogramowaniem w Urzędach.

 

Pytaliśmy również w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - o aspekty związane z ochroną danych osobowych.

 

W przyszłości zamierzamy zapytać o zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom - w kontekście usług poczty elektronicznej - art. 31 ust 1. Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Interesuje nas to również w związku z planowanym - na 28 maja 2018 r.

- zakończeniem vacatio legis - dot. Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...)

 

W przedmiotowym Rozporządzeniu - znajduje się szeroki opis wykładni funkcjonalnej - związanej z intencjami Ustawodawcy. Trudno nie podzielić pewnych tez w nim zawartych:

 

"Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności. Osoby fizyczne coraz częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie."

 

Ponadto:

 

Najwyższa Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr

kap-4101-002-00/2014 - " (...) negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć oceniła negatywnie.

(...)"

 

Uzyskane przez nas odpowiedzi - świadczą o tym, że w ciągu ostatniego roku - część Urzędów starała się wdrożyć procedury sanacyjne zmieniające stan faktyczny opisany w bardzo negatywnych opiniach zawartych w ramach wzmiankowanego protokołu NIK nr

kap-4101-002-00/2014 - " (...) z lutego 2015 r.

 

Duża ilość Gmin z dobrym skutkiem - zrealizowała - lub rozpoczęła realizować działania zmierzające do optymalizacji funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

Aby potwierdzić rzeczone informacje, składamy wniosek, o treści jak

poniżej:

 

WNIOSEK I

 

  • 1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit.

c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - WNOSIMY O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRZEDMIOCIE CZY URZĄD (GMINA)  USTANOWIŁA I EKSPLOATUJE - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - SCILICET -  W ROZUMIENIU DYSPOZYCJI §20  UST. 1  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 12 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI, MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA REJESTRÓW PUBLICZNYCH I WYMIANY INFORMACJI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH (DZ. U. 2012.526) ?

 

  • 2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - CZY URZĄD (GMINA) OPRACOWAŁ WZMIANKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI NA PODSTAWIE POLSKIEJ NORMY PN-ISO/IEC 27001 - STOSOWNIE DO WYMOGÓW §20 UST. 3 CYTOWANEGO POWYŻEJ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI, (...) ?

 

  • 3) W TRYBIE WYŻEJ POWOŁANYCH PRZEPISÓW - WNOSIMY O UDZIELNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRZEDMIOCIE - KIEDY OSTATNI RAZ WYKONANO W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - OKRESOWY AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, W ROZUMIENIU §20 UST. 2 PKT. 14 WW. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI (...) ?

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego, o czym świadczy szereg doniesień medialnych o atakach cybernetycznych, włamaniach do systemów Urzędów, etc - inter alia:

 

"Kradzież 317 tys. zł z konta Urzędu Gminy Gidle"

http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/gmina-gidle-sprawca-e-kradziezy-niewykryty,3307561,art,t,id,tm.html

[1] - sic!

 

- o podobnych sprawach media donosiły w kontekście Gminy Rząśnia, etc Jaworzno - wszystkie sprawy miały miejsce ponad rok temu.

 

WNIOSEK II ODRĘBNY - Petycja w trybie Ustawy o petycjach:

 

Tym razem Preambuła wniosku jest dosyć rozległa, gdyż - poza powyższym wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji

publicznej:

 

II.§4) WNOSIMY - W TRYBIE ART. 4 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R.

O PETYCJACH (DZ.U.2014.1195 Z DNIA 2014.09.05) -  O PUBLIKACJĘ - W CAŁOŚCI - NINIEJSZEGO WNIOSKU - NA STRONIE INTERNETOWEJ (LUB W BIP) GMINY/MIASTA - ADRESATA.

 

  • 5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia

2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl

 

  • 6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art. 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl

 

  • 7) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

Wnioskodawca:

 

Osoba Prawna

 

Szulc-Efekt sp. z o. o.


 

ODPOWIEDŹ na petycję

Liczba odsłon: 874
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Koncepcja obwodnicy Żabna
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.