Logo
A A | Dla słabowidzących

Plan gospodarki niskoemisyjnej


 

 

Urząd Miejski w Żabnie informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9,3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2007-2013 wniosek Gminy Żabno na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żabno” został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany na 111 pozycji listy rankingowej. W wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie  w dniu 16.10.2014 r. do września 2015 roku zostanie wykonany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żabno”

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu:       39 360,00 zł

Wysokość dofinansowania:         33 456,00

 


 

Ankietyzacja do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

dla Gminy Żabno

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrot do Urzędu Gminy. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast  stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza. Wzór ankiety jest udostępniony do pobrania poniżej. Dodatkowe  informacje  uzyskacie  Państwo  w  Urzędzie  Miejskim pod  nr  tel. 14 6456012 wew.32  lub bezpośrednio w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie  Miejskim w pok. 23 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno  lub przesłać drogą elektroniczną na adres:ugzabno@zabno.pl, mjanik@Zabno.pl w terminie do końca listopada 2014 r.

Dodatkowo w ciągu najbliższego miesiąca będzie prowadzona na terenie gminy ankietyzacja poprzez przedstawicieli wykonawcy Planu tj. pracowników firmy ECOVIDI Piotr Stańczuk z Krakowa.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

 Burmistrz Żabna

Stanisław Kusior

 

>>>> ANKIETA dla mieszkańców (pobierz)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


 

 

Informujemy, że Gmina Żabno realizuje projekt pn.:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żabno

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu:      39 360,00  zł

Wysokość dofinansowania:        33 456,00 zł

Celem projektu jest dostosowanie się do spełnienia standardów jakości powietrza określonych w Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Nastąpi to poprzez przygotowanie, a następnie konsekwentne wdrożenie w kolejnych latach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Żabno. Opracowanie PGN przyczyni się m. in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarze, na którym odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Działania realizowane na podstawie PGN mają w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym zwłaszcza pyłów oraz dwutlenku siarki. 

W ramach prac stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu oraz działania promujące tworzenie Planu.

 

 


 

 

Informujemy, że został wykonany projekt pn.:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żabno

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu:      39 360,00  zł

Wysokość dofinansowania:      33 456,00 zł

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera:

-  identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,

-  zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych celów.

W tym zadania  nieinwestycyjne (takie jak planowanie miejskie, promowanie gospodarki niskoemisyjnej itp.) oraz inwestycyjne związane ze:

  • zużyciem energii w budynkach/instalacjach (ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych oraz oświetlenia ulicznego)
  • zużyciem energii w transporcie,  w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych.

-  Wskazane zostały mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

DOKUMENTY DO POBRABNIA (.pdf):

>>> PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŻABNO NA LATA 2015-2020

>>> UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE ws. PLANU GOSPODARKI

>>> PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŻABNO 2015 - 2030

 

Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.