Logo
A A | Dla słabowidzących

Uchwały i formularze


Uchwała Nr XXX/443/21
Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, ze.zm.) w związku z pkt. 1 Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz.724), oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz. U. z 2019r., poz.1461 ze zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

  • 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok jak niżej:

1/ od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

᠆ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1m2   powierzchni,

᠆  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji kruszyw - 1,00zł.od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.485 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -3,40 zł od 1m powierzchni,

2/ od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budowli :

᠆ 2%  ich  wartości określonej na podstawie art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,

᠆ 1,5%  wartości budowli urządzeń kanalizacyjnych określonej na podstawie art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych .

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.
  • 3. Traci moc uchwała Nr XXII/307/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z  2020 r., poz.8267.
  • 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
    i wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2022 r.

 

 


UCHWAŁY PODATKOWE ORAZ DOTYCZĄCE INNYCH OPŁAT:

1. Uchwała Nr XXX/442/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2022 roku.

2. Uchwała Nr XXX/443/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 .

3. Uchwała Nr XXXI/466/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2022.

4.Uchwała Nr XXII/309/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żabno.

5. Uchwała Nr XXX/445/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.

 

 


PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY:

Wpłaty za podatek rolny, od nieruchomości, leśny można dokonać na konto Banku BSR w Krakowie o/Żabno:

na indywidualny numer rachunku bankowego

(umieszczony na nakazach i decyzjach podatkowych)

Nr konta ogólne 37-8589-0006-0290-0930-4053-0002

FORMULARZE do pobrania na 2022 r.:

 

1. IR-1 Informacja o gruntach (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

2. IN- 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

3. Informacja o lasach (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości ( obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

5. Deklaracja na podatek rolny (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

6. Deklaracja na podatek leśny  (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

 

ARCHIWUM 2020:

1. INRL

2. DN-1

3. DR-1

4. DL-1


ULGI W PODATKU ROLNYM:

1. Ulga z tytułu nabycia gruntu - wniosek z załącznikami
2. Ulga inwestycyjna - wniosek z załącznikami
3. Formularz do ulgi inwestycyjnej

UMORZENIA:

1. Załączniki do wniosku o uzyskanie Pomocy Publicznej de minimis
2. Załączniki do wniosku o uzyskanie Pomocy Publicznej de minimis (dla przedsiębiorców)
3. Załączniki do wniosku o umorzenie podatku


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

FORMULARZE do pobrania na 2022 r.:

- DT-1

- DT-1A

 

Wpłaty za podatek od środków transportowych można dokonać na konto Banku BSR w Krakowie o/Żabno:

na indywidualny numer rachunku bankowego

Nr konta ogólne: 78-8589-0006-0290-0930-4053-0040


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2022 r.

2. Informacja i załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOT. ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO : od 1.02.2022 do 28.02.2022 i od 1.08.2022 do 31.08.2022 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.