Logo
A A | Dla słabowidzących

Uchwały i formularze


Uchwała Nr II/15/18
Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. , poz.994 z późn.zmianami) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1445, z późn.zmianami) w związku z pkt. 1  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P.z 2018 r., poz.745 ) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. , poz.1523) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok jak niżej:

1/ od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od 1m2powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71  zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2018r.poz.1398 z późn.zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -3,09 zł od 1m 2  powierzchni,

2/ od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,53 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od l mpowierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budowli :

- 2%  ich  wartości określonej na podstawie art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych,

- 0,46%  wartości budowli urządzeń kanalizacyjnych określonej na podstawie art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/430/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2017 r.,  poz.8155.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2019 r.

 


 

 

 Formularze do pobrania na 2019 rok


INRL

Informacja o gruntach (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

Informacja o lasach (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)


 

DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości – obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.

DR-1

Deklaracja na podatek rolny (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

DL-1

Deklaracja na podatek leśny – obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.

 

Uchwały podatkowe oraz dotyczące innych opłat:

 

Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Zwolnienia przedmiotowe w podatku od środków transportowych

Zwolnienia w podatku od nieruchomości budynków ,budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu

Formularze dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

 


 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2019 r.
 

  

 Podatki

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOT. ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO : od 1.02.2019 do 28.02.2019 i od 1.08.2019 do 31.08.2019 r.

 

Formularze na: 2019 r.

 DT-1, DT-1A
>> WZÓR 2019 r. (FORMULARZ i ZAŁĄCZNIK) (.pdf) 

 

  

Wpłaty można dokonać na konto w Banku BSR w Krakowie o/Żabno:

Nr konta 37-8589-0006-0290-0930-4053-0002

Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd

Odpady komunalne
RODO
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
WFOS
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.