Logo
A A | Dla słabowidzących

Obwieszczenia Burmistrza


Z A W I A D O M I E N I E / O B W I E S Z C Z E N I E    o  wszczęciu    postępowania

 

Zgodnie   z   art.  61   § 1 i  4, art. 49, art. 10   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p.zm.), w związku z art. 73 ust.1, art.74 ust. 3 art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2018 poz. 2081 z p.zm.)  z a w i a d a m i a m,  że wnioskiem
z dnia  21.01.2020r. EPLANT 18 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310,
33-109 Kraków
 zostało wszczęte postępowanie   w    sprawie   wydania  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych, o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działce  nr 97
w miejscowości Łęg Tarnowski gmina Żabno, powiat tarnowski”.

          

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających
z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
w Urzędzie Miejskim w  Żabnie, ul. Jagiełły 1  pokój nr 19 – w godzinach pracy  Urzędu .

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Żabna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedmiotowego przedsięwzięcia  są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a,
27- 600 Sandomierz

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 31.01.2020r.                                                                                          

                                                               

Liczba odsłon: 160
Autor: dk
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.