Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualne przetargi komunalne

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE


Żabno, 22 czerwca 2022 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1282/2 położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: Lzr-RIVb – 0,0891 ha, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0891 ha
Przeznaczenie: Decyzją z 18 listopada 2019 r. znak: RG.6730.103.2019 o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 50.700,00 zł netto + należny podatek VAT

II.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1282/3 położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: Lzr-RIVb – 0,0895 ha, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0895 ha
Przeznaczenie: Decyzją z 18 listopada 2019 r. znak: RG.6730.103.2019 o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 51.000,00 zł netto + należny podatek VAT

III.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1282/4 położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: Lzr-RIVb – 0,0880 ha, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0880 ha
Przeznaczenie: Decyzją z 18 listopada 2019 r. znak: RG.6730.103.2019 o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 50.000,00 zł netto + należny podatek VAT

IV.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1282/5 położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: Lzr-RIVa – 0,1474 ha, Lzr-RIVb – 0,0282 ha, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,1756 ha
Przeznaczenie: Decyzją z 18 listopada 2019 r. znak: RG.6730.103.2019 o warunkach zabudowy ustalono brak możliwości zabudowy
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 18.000,00 zł
Dodatkowa informacja: na działce usytuowany jest słup energetyczny wysokiego napięcia i przebiega linia energetyczna

V.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 40/2 położona w Podlesiu Dębowym, klasa bonitacyjna: Br-PsIV – 0,07 ha, objęta KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,07 ha
Przeznaczenie: Decyzją z 15 marca 2022 r. znak: RG.6730.191.2021.DG o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 42.000,00 zł netto + należny podatek VAT

VI.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 755/43 położonej w Niedomicach, klasa bonitacyjna: Bi – 0,01 ha, objęta KW TR1D/00060471/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,01 ha
Przeznaczenie: lokalizacja kiosku handlowego
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Roczny czynsz za najem: 2.400,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny kwartalnie w terminach do: I kwartał – do 31 marca, II kwartał – do 30 czerwca, III kwartał – do 30 września i IV kwartał – do 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku, gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza Żabna

VII.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 235/15 położona w Niedomicach, klasa bonitacyjna: dr – 0,01 ha, objęta KW TR1D/00060234/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,01 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w pasie drogowym.
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Roczny czynsz za najem: 150,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku, gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza Żabna

VIII.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 300/39 położona w Czyżowie, klasa bonitacyjna: RIIIa – 1,64 ha, RIIIb – 11,07 ha, RIVa – 1,14 ha, W-RIIIb – 0,01 ha, W-ŁIV – 0,10 ha, objęta KW TR1D/00040249/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 13,96 ha
Przeznaczenie: obszar upraw rolnych
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 21.000,01 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

IX.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 189/1 o pow. 1,13 ha położonej w Czyżowie oraz działka nr 904 o pow. 0,14 ha, położona w Niecieczy, klasa bonitacyjna: RII – 1,01 ha, RIIIa – 0,23 ha, RIIIb – 0,03 ha, objęte KW TR1D/00062648/7 i TR1D/00048070/0 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 1,27 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 5,84 dt pszenicy
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny oblicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym termin płatności czynszu, ogłaszanej corocznie w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

X.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 189/1 położonej w Czyżowie, klasa bonitacyjna: RII – 1,13 ha, RIIIa – 0,05 ha, objęta KW TR1D/00062648/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 1,18 ha
Przeznaczenie: W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 5,53 dt pszenicy
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny oblicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym termin płatności czynszu, ogłaszanej corocznie w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

XI.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 189/1 o pow. 1,86 ha, położonej w Czyżowie oraz część działki nr 77 o pow. 0,72 ha, położonej w Niecieczy, klasa bonitacyjna działek: RII – 0,42 ha, RIIIa – 1,28 ha, RIIIb – 0,72 ha, PsIII – 0,01 ha, PsIV – 0,04 ha, LzII – 0,11 ha, objęte KW TR1D/00062648/7 oraz TR1D/00048070/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 2,58 ha
Przeznaczenie: W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 10,04 dt pszenicy
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny oblicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym termin płatności czynszu, ogłaszanej corocznie w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

XII.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 189/1 położonej w Czyżowie, klasa bonitacyjna: RII – 0,37 ha, RIIIa – 0,20 ha, objętej KW TR1D/00062648/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,57 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,60 dt pszenicy
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny oblicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym termin płatności czynszu, ogłaszanej corocznie w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

XIII.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 189/1 o pow. 5,32 ha, położonej w Czyżowie oraz część działek: nr 79/10 o pow. 5,19 ha, nr 91/9 o pow. 0,65 ha, położonych w Niecieczy, klasa bonitacyjna działek: RII – 3,57 ha, RIIIa – 5,62 ha, RIIIb – 1,97 ha, objęte KW TR1D/00062648/7 oraz TR1D/00048070/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 11,16 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 47,64 dt pszenicy
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny oblicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym termin płatności czynszu, ogłaszanej corocznie w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

XIV.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 91/9 położonej w Niecieczy, klasa bonitacyjna: RII – 0,18 ha, objętej KW TR1D/00048070/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,18 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 0,85 dt pszenicy
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny oblicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym termin płatności czynszu, ogłaszanej corocznie w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

XV.
Oznaczenie nieruchomości: część budynku Domu Ludowego o pow. 53,10 m² położonego na działce nr 41/20 w Podlesiu Dębowym wraz z częścią działki nr 41/20 o pow. 0,06 ha, objętej KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,06 ha
Przeznaczenie: działalność statutowa Koła Gospodyń Wiejskich „PODLESIANIE” w Podlesiu Dębowym
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późniejszymi zmianami) upływa z dniem 3 sierpnia 2022 r.
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 13 lipca 2022 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie: Czyżów, Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice, Podlesie Dębowe.

Liczba odsłon: 245
Autor: BB
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.