Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualne przetargi komunalne

Ogłoszenie Burmistrza Żabna o trzecim pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1249/6 o powierzchni 0,01 ha, położona w Łęgu Tarnowskim

OGŁOSZENIE


Żabno, 18 marca 2020 r.

Burmistrz Żabna ogłasza trzeci pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1249/6 o powierzchni 0,01 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00060923/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: dr – 0,01 ha. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak. Termin przeprowadzonych poprzednich przetargów: pierwszy – 7 sierpnia 2019 r., drugi – 14 listopada 2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.900,00 zł  
Wadium: 300,00 zł
Termin części jawnej przetargu: 12 maja 2020 r. o godz. 1000
Miejsce części jawnej przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 300,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2020 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości.

Pisemne oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie (parter), najpóźniej 6 maja 2020 r. w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg – Łęg Tarnowski działka nr 1249/6 – 12 maja 2020 r.”

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę (aby oferta mogła zostać przyjęta, oferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej),
5) dodatkowe wyjaśnienia i uzasadnienie oraz planowane użytkowanie nieruchomości.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi o ile uczestnik, którego oferta zostanie wybrana uchyliłby się od zawarcia umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 14-645-60-12 w. 41.


Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Liczba odsłon: 79
Autor: az
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.