Logo
A A | Dla słabowidzących

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownik

 

 

 

GMINA ŻABNO

 

 

Procedura dotycząca

dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

1.     Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.

Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Załącznik Nr 3 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o pomocy de minimis.

 

2.     Sprawę załatwia

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie ul. Rynek 29,
33-240 Żabno.

 

3.     Dokumenty od wnioskodawcy

1)     Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (Załącznik Nr 2),

2)     Załączniki do wniosku:

a)     Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b)     Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,

c)     Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d)     Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania albo zaświadczenia potwierdzające zdanie tego egzaminu,

e)     Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Załącznik Nr 4),

f)      Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik Nr 3),

g)     Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

h)     Inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu załatwienia sprawy.

 

Uwaga: Załączniki wymienione w ppkt. 2 lit. e, f, g, h oraz zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w ppkt 2 lit. d oraz ewentualnie inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów pracodawca przedstawia oryginały do wglądu.

 

4.     Forma załatwienia

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

 

Kwota dofinansowania:

1)     Nauka zawodu do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia).

2)     Przyuczenie do wykonywania określonej pracy do 254,00 zł  za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

5.     Termin załatwienia

Do 1 miesiąca zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

6.     Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, 33-100 Tarnów, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Żabna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

7.     Podstawa prawna

1)     Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.),

2)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r., Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.) – dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017r. poz. 1644) - dotyczy szkół branżowych,

3)     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232
z późn. zm.),

4)     Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362),

5)     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

6)     Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

8.     Informacje dodatkowe

1)     Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Żabno.

2)     Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury do Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie Rynek 29,

33-240 Żabno lub przesyła go za pośrednictwem poczty,

3)     Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy,

4)     Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik ten Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.