Logo
A A | Dla słabowidzących

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownik

 

 

 

GMINA ŻABNO

 

 

Procedura dotycząca

dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

1.     Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.

Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Załącznik Nr 3 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o pomocy de minimis.

 

2.     Sprawę załatwia

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie ul. Rynek 29,
33-240 Żabno.

 

3.     Dokumenty od wnioskodawcy

1)     Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (Załącznik Nr 2),

2)     Załączniki do wniosku:

a)     Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b)     Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,

c)     Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d)     Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania albo zaświadczenia potwierdzające zdanie tego egzaminu,

e)     Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Załącznik Nr 4),

f)      Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik Nr 3),

g)     Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

h)     Inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu załatwienia sprawy.

 

Uwaga: Załączniki wymienione w ppkt. 2 lit. e, f, g, h oraz zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w ppkt 2 lit. d oraz ewentualnie inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów pracodawca przedstawia oryginały do wglądu.

 

4.     Forma załatwienia

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

 

Kwota dofinansowania:

1)     Nauka zawodu do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia).

2)     Przyuczenie do wykonywania określonej pracy do 254,00 zł  za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

5.     Termin załatwienia

Do 1 miesiąca zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

6.     Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, 33-100 Tarnów, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Żabna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

7.     Podstawa prawna

1)     Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.),

2)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r., Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.) – dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017r. poz. 1644) - dotyczy szkół branżowych,

3)     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232
z późn. zm.),

4)     Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362),

5)     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

6)     Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

8.     Informacje dodatkowe

1)     Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Żabno.

2)     Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury do Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie Rynek 29,

33-240 Żabno lub przesyła go za pośrednictwem poczty,

3)     Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy,

4)     Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik ten Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd

Odpady komunalne
RODO
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
WFOS
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.