Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to podstawowy dokument uchwalany przez gminę umożliwiający prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych/naprawczych na obszarach dotkniętych problemami.

Gmina Żabno zrealizowała pierwszy etap dotyczący opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno, którym jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
w oparciu o szczegółową diagnozę analizowanego obszaru. Diagnoza została opracowana w oparciu o dane statystyczne pozyskane z GUS oraz przekazane przez Urząd Miasta i Gminy w Żabnie oraz inne jednostki współpracujące.

Obszar projektowanej interwencji rewitalizacyjnej to obszar (pomniejszony o obszary niezamieszkałe), na którym występują problemy społeczne (np. wysoki poziom bezrobocia) oraz jeden z poniżej wymienionych problemów infrastrukturalnych i/lub środowiskowych:

- gospodarczy (np. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),
- środowiskowy (np. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),

- przestrzenno-funkcjonalny (np. braki w wyposażeniu infrastrukturalnym i społecznym),

- techniczny (np. zły stan techniczny obiektów/urządzeń/sieci).

Z obszaru zdegradowanego, wyznacza się obszar rewitalizacji (maksymalnie 20% powierzchni gminy, zamieszkały maksymalnie przez 30% mieszkańców). Po przyjęciu GPR, to na tym obszarze można korzystać z dofinansowania na realizację projektów rewitalizacyjnych. Analiza danych dostarczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Żabnie, Powiatową Komendę Policji w Tarnowie, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, wskazała że obszarami dotkniętymi problemami społecznymi (tj. bezrobocie, nasilający się problem ubóstwa, wzrost liczebności osób w wieku poprodukcyjnym, ograniczony dostęp do usług publicznych) są następujące jednostki urbanistyczne:

  • Janikowice - położone w północno zachodniej części gminy. Sąsiaduje z Gminą Wietrzychowice oraz sołectwami: Pierszyce od północy, Otfinów i Goruszów od wschodu,
  • Otfinów – położony w północnej części Gminy, sąsiadująca z innymi jednostkami (sołectwami): Kłyż od północnego-wschodu, Gorzyce od wschodu, Czyżów i Pasieka Otfinowska od południa, Goruszów, Pierszyce, Janikowice i Siedliszowice od zachodu,
  • Sieradza i Fiuk – graniczące z gminą Dąbrowa Tarnowska oraz sołectwami: Chorążec, Łęg Tarnowski, Odporyszów i Miastem Żabno.

Wskazany obszar stanowi 26,12% powierzchni ogólnej gminy Żabno i zamieszkiwany jest łącznie przez 12,8% populacji gminnej.

Obszarami o wysokim natężeniu występowania zjawisk kryzysowych są także:

  • Goruszów,
  • Gorzyce,
  • Niedomice,
  • Kłyż,
  • Łęg Tarnowski,
  • Żabno.

Projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wymaga przeprowadzenia ustawowych konsultacji. Ankietyzacja jest jednym z nich. Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z trzech wyznaczonych obszarów. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania każdego z podobszarów.

 W związku z powyższym, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Formularz należy złożyć w terminie od 29 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno

bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Żabnie w godzinach pracy Urzędu,

drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zabno.pl

Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi znakiem X

 

>>>> FORMULARZ ANKIETY (wersja word) <<<<

Liczba odsłon: 655
Autor: BB
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Wybory do Sejmu i Senatu RP
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.