Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 103/2022

Burmistrza Żabna

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Żabnie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.), § 1 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Żabnie, ul Jagiełły 12, 33-240 Żabno.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonym konkursie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie, w tym na BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1do zarządzenia Nr 103/2022

Burmistrza Żabna z dnia 21 lipca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Żabna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Żabnie, ul. Jagiełły 12, 33-240 Żabno, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2021 r. poz. 1449).

 

 

 1. Oferty nauczycieli przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

 

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

 - stażu  pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym -  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

 1. oświadczenie zawierające takie dane osobowe kandydata jak: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

 1. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którem mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz.672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 289);

 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego  lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopię karty oceny pracy  lub oceny dorobku zawodowego -  w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;

 

 1. w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego - oświadczenia, że  kandydat nie był prawomocnie ukarany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), lub kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia  20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z  2022 poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną o której mowa 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2183 z późn. zm.);

 

 1. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

 1. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (złącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie);

 

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie).

 

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w pkt II ppkt 4,5,6,7,12,13

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

 

III Informacje o sposobie i terminie składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem  adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Żabnie” w terminie do dnia 4 sierpnia 2022 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 (decyduje data wpływu do Urzędu)

 

Nie dopuszcza się składnia ofert w wersji elektronicznej.

 

załączniki w pliku

Ogłoszenie

zał 1

zał 2

Liczba odsłon: 587
Autor: ZOSSiP
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Wybory do Sejmu i Senatu RP
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.