Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE
-
DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żabnie

 1. Jagiełły 1

33-240 Żabno

 1. Określenie stanowiska:
 • GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI
 1. Wymiar czasu pracy:
 • cały etat
 1. Przewidywany termin zatrudnienia:
 • sierpień/września 2022 r.
 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe techniczne – geodezyjne lub kartograficzne
 • co najmniej dwa lata stażu pracy
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczy,
 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce  nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeksu cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, własności i innych praw rzeczowych), o księgach wieczystych i hipotece, oraz rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 

 1. Wymagania dodatkowe, opcjonalne:

 

 • posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji,
 • uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego
 • wysoka kultura osobista.

 

 

 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • przygotowanie dokumentacji i składanie wniosku o opracowanie decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania oraz decyzji na lokalizację celu publicznego na gruntach stanowiących własność Gminy Żabno,
 • prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem wykonawcy dotyczących podziałów nieruchomości, szacowania nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie zamówień publicznych, w zakresie gruntów stanowiących własność gminy
 • przygotowywanie projektów umów z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawcami
 • prowadzenie całości spraw związanych z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • współdziałanie w zakresie postępowania scaleniowego i podziału nieruchomości w   wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
 • czynności technicznych związanych z analizą i kontrolą dokumentacji rozgraniczeniowej,
 • orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku wydania decyzji zatwierdzającej projekty podziału nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów uchwał i decyzji w sprawie naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
 • uporządkowanie spraw tzw. „przegrodzeń” na terenie Gminy Żabno - wystąpienie
  do samoistnych posiadaczy gruntów z pismem o uregulowanie stanu posiadania gruntów
 • przygotowywanie decyzji w sprawie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  w prawo własności oraz ustalenie opłaty z tego tytułu,
 • zabezpieczenie należności związanych z opłatą za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w postaci przymusowej hipoteki,
 • przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości
 • określanie działek gruntu wydzielonego pod drogi publiczne
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
 • wyrażanie zgody na wejście w teren na grunty stanowiące własność Gminy Żabno

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu czerwcu 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Żabnie wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 • wymiar czasu pracy - cały etat,
 • wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 • praca wymagająca szczególnej koncentracji i dyspozycyjności,
 • praca przy komputerze,
 • wyjazdy służbowe.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • podpisany życiorys – curriculum vitae,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do głoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane przepisami doświadczenie zawodowe, w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie pracodawcy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku kandydatów obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym
  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kopię dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego określonych w przepisach
  o służbie cywilnej,
 • w przypadku kandydatów chcących skorzystać z uprawnień, o których mowa
  w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 i 3 do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Żabnie (załącznik nr 4 do ogłoszenia),

Wymagane oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Brak wymaganego podpisu kandydata i daty dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem. Brak takiego zapisu dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Dokumenty przedstawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem  telefonu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - ds. gospodarki gruntami
i geodezji
w terminie do dnia  29 lipca 2022 r. do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żabnie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniona będzie data wpływu przesyłki do Urzędu  (tj.  29 lipca  2022 r. do godz. 15.00),  a nie data  nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

 1. Uwagi końcowe:

Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,  zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie kandydatom nie spełniającym wymagań formalnych, zostaną zwrócone dokumenty aplikacyjne.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno oraz na  stronie BIP.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu  Miejskiego w Żabnie i BIP .

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegający na analizie formalnej dokumentów,

II etap będzie stanowił test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Osoby,  które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie II etapu.

Dodatkowych informacji udziela Kinga Żurek podinspektor ds. kadr, szkoleń, kultury
i ochrony przeciwpożarowej
ul. Władysława  Jagiełły 1, pok. 02, Tel. 014 645 60 12 wew. 39.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, tj. niezbędne (konieczne) do zatrudnienia na stanowisku, na który prowadzony jest nabór, określone w przepisach prawa, w tym w szczególności
w ustawie o pracownikach samorządowych, w regulaminie naboru i w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi  w ogłoszeniu o naborze.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

 2. Data urodzenia .....................................................................................................................

 3. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………..

 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)  …………………………………………………………………………………………………
 1. Dane kontaktowe...................................................................................................................

(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)

 

 1. Wykształcenie .......................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

 1. Kwalifikacje zawodowe ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

 

.................................................                                   ...................................................................

           (miejscowość i data)                                                                                             podpis

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o naborze

 

Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- RODO -(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art 4 pkt. 11 RODO.

 

Przyjmuję do wiadomości, ze mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 

……………………………………

/data i czytelny podpis/

 

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o naborze

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(podanych dobrowolnie, z własnej inicjatywy) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie /staż* w Urzędzie Miejskim w Żabnie

 

Imię i nazwisko

 

 

…………………..……………………………………………..…….....

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO** wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Żabnie (ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno) dla celów rekrutacji moich danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO**, zawartych w  liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach aplikacyjnych na stanowisko:

…………………………………………………………………………………………………..

(należy wpisać nazwę stanowiska )

 

Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie i z własnej inicjatywy. Jestem świadomy(a),   że zgodę na ich przetwarzanie mogę wycofać w dowolnym momencie.

 

 

 

……………………………………..……………….

                                                                                              /data i czytelny podpis/

 

 * niepotrzebne skreślić,

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o naborze

 

Klauzula informacyjna dla Kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuje, iż:

 

              Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego naboru jest Urząd Miejski w Żabnie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Żabna, z siedzibą w  Żabnie przy ul.  Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.

              Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: jlechowicz@zabno.pl, pod numerem telefonu:14 645 60 12, adres do korespondencji: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno).

            Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miejskim w Żabnie.

              Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz inne przepisy szczególne stosowane podczas rekrutacji i zatrudnienia na w/w stanowisko.

             W przypadku innych danych zwykłych, w tym danych kontaktowych podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*). W przypadku danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO podstawę prawną ich przetwarzania stanowi także zgoda, przy czym powinna być ona wyrażona na piśmie.

    Dane osobowe przechowywane będą:

 • w przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone niezwłocznie po ich weryfikacji,
 • w przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • w przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 5 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska

           

             Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

             W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie, z własnej inicjatywy  i co do których kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje mu także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do sprzeciwu i usunięcia tych danych. Urząd Miejski w Żabnie przestanie przetwarzać te dane w celu w którym zostały zgromadzone, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych kandydata istnieją ważne dla Urzędu Miejskiego w Żabnie , prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wartości kandydata lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

              Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.

            Odbiorcą danych osobowych będą podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących  w przetwarzaniu danych oraz jednostka służby medycyny pracy (dotyczy wybranego kandydata na wolne stanowisko urzędnicze). Ponadto informacja o wynikach naboru jest udostępniana poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (podawane jest imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz uzasadnienie dokonanego wyboru).

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższym:

 

 

………………………….

 /data i czytelny podpis/

 *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Liczba odsłon: 619
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.