Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Nr  103/21

Burmistrza Żabna

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji przeprowadzającej nabór na kierownicze  stanowisko urzędnicze- Kierownik Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie 

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz na podstawie  art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) a także Zarządzenia nr 98/21 z dnia 03.09.2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie Burmistrz Żabna, zarządza co następuje:

 • 1

Ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie

 • 2
 1. Treść ogłoszenia określającego wymagane kwalifikacje i termin składania ofert stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno
 • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Żabno
 • 3

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

 • Piotr Broda                             - przewodniczący Komisji
 • Mateusz Libera                      - członek Komisji
 • Anna Lechowicz                    - członek Komisji
 • Kinga Żurek                           - sekretarz Komisji
 • 4

Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Żabnie. 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.                          

 


                     

Załącznik do Zarządzenia nr 103/21

Burmistrza Żabna

z dnia 27 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie

 1. św. Jana 3

33-240 Żabno

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, budownictwo
 • co najmniej pięcioletni staż pracy, do którego można zaliczyć wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, samorządu gminnego oraz finansów publicznych, gospodarki mieszkaniowej

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),
 • umiejętność kierowania pracą zespołu oraz samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów,
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • Umiejętność zarządzania procesem inwestycyjnym, w tym kosztorysowanie inwestycji, zaopatrzenie, realizacja, odbiór
 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- zarządzanie Zakładem i reprezentowanie go na zewnątrz,

- koordynacja prac poszczególnych działów Zakładu,

- realizacja uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie objętym działaniem Zakładu,

- sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przekazanymi Zakładowi,

- prowadzenie spraw związanych z najmem lokali przekazanych Zakładowi,

- nadzór nad wykonywaniem zadań remontowych i konserwacyjnych budynków i budowli przekazanych Zakładowi,

- sprawowanie nadzoru nad:

 1. a) utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
 2. b) utrzymaniem czystości placów, ulic, chodników i przystanków,
 3. c) utrzymaniem terenów zielonych i poboczy,
 4. d) utrzymaniem i konserwacją rowów, obiektów mostowych, przepustów,

- nadzór i wykonywanie spraw w zakresie odpadów komunalnych i gospodarki nieczystościami stałymi i płynnymi,

- nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego,

- sporządzanie planu finansowego jednostki i jego zmian,

- nadzorowanie gospodarki finansowej Zakładu,

- prowadzenie polityki kadrowej Zakładu,

- nadzór nad gospodarką cieplną i dystrybucją energii cieplnej,

- nadzór nad wykonywaniem prac związanych z  utrzymaniem dróg i chodników

- realizacja obowiązków wynikających ze statutu Zakładu

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W sierpniu 2021 r. w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żabnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.   

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,

2) wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3) bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,

4) praca przy komputerze.

 1. Wymagane dokumenty:
 2.    Koncepcja funkcjonowania i rozwoju   Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie
 3. podpisany życiorys – curriculum vitae,
 4. podpisany list motywacyjny,
 5. podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia) ,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 10. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 12. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 13. w przypadku kandydatów chcących skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 14. oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 i 3 do ogłoszenia)
 15. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

 

Wymagane oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy, CV  i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Brak wymaganego podpisu kandydata dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty przedstawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żabnie lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Żabnie, ul. W. Jagiełły 1, 33-240 Żabno w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze  stanowisko urzędnicze- Kierownik Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie” w terminie do dnia 11 października 2021 r. do godziny 16.00.

W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniona będzie data wpływu przesyłki do Urzędu   tj. 11 października 2021 r. do godziny 16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żabnie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Uwagi końcowe:

Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,  zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie kandydatom nie spełniającym wymagań formalnych, zostaną zwrócone dokumenty aplikacyjne.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie na stronie internetowej Urzędu `Gminy Żabno oraz na  stronie BIP.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu  Miejskiego w Żabnie i stronie BIP .

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach:

I   etap polegający na analizie formalnej dokumentów,

II  etap będzie stanowił test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Osoby,  które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie II etapu.

Dodatkowych informacji udziela Kinga Żurek podinspektor ds. kadr, szkoleń, kultury
i ochrony przeciwpożarowej
ul. Władysława  Jagiełły 1, pok. 02, Tel. 014 645 60 12 wew. 39.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku,
na który prowadzony jest nabór oraz złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE O NABORZE - .doc

OGŁOSZENIE O NABORZE - .pdf

Regulamin naboru - .pdf

 

 

Liczba odsłon: 715
Autor: KŻ
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Spis powszechny
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.