Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 8 lipca 2021r. /czwartek/ o godzinie 9:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy:
 2. przedstawienie raportu,
 3. debata nad raportem
 4. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Żabna
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2020 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
 6. przedstawienie przez Burmistrz Żabna sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno wraz z informacją o stanie mienia za 2020 r.,
 7. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
 8. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Żabna z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
 9. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabno za 2020 rok.
 10. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2020r.,
 11. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żabna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 z dnia 30 grudnia 2020r.
 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 3. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Żabnie.
 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 5. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w Gorzycach realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno.
 6. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w Żabnie realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno. 
 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2021/2022 w celu zwrotu kosztów indywidualnego dowozu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żabno, położonych w Niedomicach nieruchomości z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego
 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 802/4 o pow. 0,0076 ha i nr 802/5 o pow. 0,0018 ha, położonych w Żabnie
 3. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 723 o pow. ok. 0,02 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność osoby fizycznej, w celu rozbudowy drogi gminnej - ul. Zaszkolnej
 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 651/20 o pow. 76 m², położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność Gminy Żabno
 5. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 602/9 o pow. 52 m², położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność Gminy Żabno.
 6. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 776/2 o pow. 127 m², położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność Gminy Żabno.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o pow. 129,43 m², położonego w budynku Remizy OSP na działce nr 876 w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 14 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1498/4 o pow. 0,39 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym dzierżawcą
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1329/2 o pow. 150 m2, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 2007/2 o pow. 0,0180 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,53 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,20 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,63 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,18 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,13 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,32 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,34 ha i nr 283 o pow. 0,95 ha, położonych w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,78 ha i nr 284 o pow. 1,00 ha, położonych w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 263 o pow. 0,21 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,66 ha i nr 283 o pow. 1,08 ha, położonych w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 193 o pow. 0,27 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 8 o pow. 0,20 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 8 o pow. 0,31 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 29. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 30. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 31. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 32. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

         Andrzej Głód

Liczba odsłon: 327
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Maluch +
Spis powszechny
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.