Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Odpowiedzi na interpelacje skierowaną do Burmistrza Żabna, z dnia 26 lutego 2021 r., które wpłynęły do Urzędu w dniu 10.03.2021 r. przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Żabnie „Wspólnie na rzez Gminy Żabno”

 

W odpowiedzi na interpelacje skierowaną do  Burmistrza Żabna, z dnia 26 lutego 2021 r., które wpłynęły do Urzędu w dniu 10.03.2021 r. przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Żabnie „Wspólnie na rzez  Gminy Żabno” informuję:

 

 1. Wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiegu ulic Słowackiego i Wojska Polskiego

Gmina Żabno w 2021 roku dokonała przeglądu i konserwacji istniejącego zagospodarowania terenu (odnowienie i malowanie bramek). Jednocześnie informujemy, że Rada Żabna nie przeznaczyła środków finansowych  na  wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania w budżecie Gminy, więc nie przewidziano środków na współfinansowanie jego realizacji.

 

 1. Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Ilkowicach.

W budżecie Gminy Żabno na rok 2021 nie przewidziano środków na ten cel. Uczniowie szkoły mogą dalej korzystać z sali gimnastycznej przy Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim nr 2, gdzie w godzinach dopołudniowych jest ona do dyspozycji uczniów Szkoły z Ilkowic, po spisaniu odpowiedniej umowy.

 

 1. Wykonanie projektu remontu ul. Warszawskiej w Żabnie.

Działka drogowa nr 369 jest zbyt wąska dla poprawnego procedowania zadania. W stanie istniejącym jezdnia wykracza poza zakres ewidencyjny  działki drogowej i znajduje się na terenach prywatnych. Ponadto pas drogowy przebiega przez teren urządzony m.in. przez spółdzielnię mieszkaniową. Dla kompleksowego projektu konieczne będzie uregulowanie własności gruntów pod drogę co znacznie wydłuży czas realizacji i zwiększy koszty. Zadanie będzie prowadzone zgodnie z przyjętym wykazem dróg do realizacji przez Komisję Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 1. Wykonanie drogi asfaltowej na odcinku 100 mb począwszy od końca ul. Powstańców Warszawy pod budynki mieszkalne tam się znajdujące.

Przedmiotowe zagadnienie będzie realizowane, gdy zostanie ujęte w wykazie dróg do realizacji przez Komisję Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

 1. Wykonanie nawierzchni ulicy Polnej w Ilkowicach

W 2020 r. został przeprowadzony remont nawierzchni na ulicy Polnej w Ilkowicach.  Inwestycja będzie prowadzona zgodnie z przyjętym wykazem dróg do realizacji przez Komisję Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 1. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Niecieczy

W dniu 4 września 2018 r. podjęto uchwałę nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nieciecza o wydanie zezwolenia na budowę budynku o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową wraz z pomieszczeniem na klubo-kawiarnie.  Gmina Żabno zrealizowała uchwałę zebrania wiejskiego poprzez ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28 stycznia 2019 roku pod nazwą „Budowa budynku wielofunkcyjnego o charakterze handlowo-usługowym na działce nr 877”. Nowe przeznaczenie działki wymaga zmiany uchwały Zebrania Wiejskiego.

 

 1. Wykonanie remontu urządzeń na placu zabaw oraz wymiana pieca c.o. w Domu Ludowym w Czyżowie

Zebranie Wiejskie w Czyżowie nie podjęło żadnej uchwały w sprawie realizacji powyższego zadania. Protokoły wykonane podczas corocznych przeglądów technicznych (ostatni z dnia 29.10.2020r.)  nie wskazują potrzeby wymiany istniejącego pieca. Jednak jeżeli zajdzie taka potrzeba, Gmina zabezpieczy środki w budżecie na ten cel.

Plac zabaw został przekazany w użyczenie Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, zadania w zakresie bieżących remontów wykonywał będzie użytkownik.

 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gorzycach według wykonanego projektu.

Budowa chodnika w Gorzycach przy drodze powiatowej jest w fazie projektowania i uzyskiwania uzgodnień. Zostało wszczęte postępowanie o wydanie zgody wodno prawnej, kolejnym będzie zgłoszenie do Starosty Powiatu Tarnowskiego. Prace projektowe winny się zakończyć w II kwartale tego roku. Zadanie może być realizowane przy udziale środków Powiatu.

 

 1. Wykonanie projektu remontu stawu położonego w miejscowości Gorzyce na działce gminnej nr 1322

W celu realizacji ww. zadania inwestycyjnego konieczne będzie sporządzenie dokumentacji technicznej określającej zakres i koszty realizacji inwestycji oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń. Przedmiotowa inwestycja będzie możliwa do zrealizowania w zależności od posiadanych środków finansowych, po ich uprzednim zabezpieczeniu w budżecie Gminy Żabno. Ponadto informuję, że w momencie posiadania kompletnej dokumentacji będzie można ubiegać się o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na renowację zbiornika małej retencji służącą ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów rolnych. Maksymalna wysokość dofinansowania na to zadanie wynosi 50 000,00 zł.

 

 1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Niedomicach

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/331/20 Rady Miejskiej w Żabnie dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno  ,Niedomice  -cmentarz”  grunty stanowiące własność osób fizycznych przeznaczone są na poszerzenie i rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego. Rozbudowa cmentarza stanowi cel publiczny.

W związku z tym  Gmina Żabno prowadzi negocjacje w sprawie nabycia  w drodze umowy gruntów przeznaczonych pod cmentarz z właścicielami w celu  uniknięcia procedury wywłaszczeniowej, którą prowadzi Starosta.

Aktualnie  pozytywnie zakończyły się negocjacje w zakresie nabycia 4 działek w drodze umowy.

 

 1. Remont ulicy Szkolnej oraz drogi gminnej zlokalizowanej na działkach 876 i 875/10 w Niedomicach.

W bieżącym roku ww. drogi zostały zaplanowane do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

 

 1. Wymiana oświetlenia (słupów betonowych i lamp) przy drodze wojewódzkiej
  w Niedomicach

Dla prac związanych z modernizacją oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Niedomicach rozpoczynają się prace przedprojektowe, aby poprawnie przygotować zapytanie w jakiej formie zostanie przygotowana dokumentacja projektowa (remont, przebudowa czy budowa oświetlenia ulicznego). Ma to istotne znaczenie gdyż generuje dodatkowe obowiązki jak np. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycja wymaga uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

 

 1. Remont drogi transportu rolnego – ulica Spacerowa w Niedomicach

Droga została zgłoszona do wniosku o dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - planowana długość: 425 mb. Wniosek wraz ze stosowną dokumentacją złożono w obowiązującym terminie do końca miesiąca lutego, a dokładnie dnia 26 lutego 2021 r.

Liczba odsłon: 635
Autor:
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
RFIL
1 procent
Spis powszechny
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.