Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Nr  27/21

Burmistrza Żabna

z dnia 22 marca 2021r

w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w Żabnie.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Burmistrz Żabna, zarządza co następuje:

 • 1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Żabnie, na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

 • 2.
 1. Treść ogłoszenia określającego wymagane kwalifikacje i termin składania ofert stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno
 • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Żabno
 • 3.

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

 • Danuta Górka                             - przewodniczący Komisji
 • Kinga Żurek                              - sekretarz Komisji
 • Zbigniew Lustofin                     - członek Komisji
 • Ewa Smolik                               - członek Komisji
 • 4.

Tryb przeprowadzenia konkursu określa regulamin naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Żabnie. 

 • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

                                                              

 

Załącznik do Zarządzenia nr 27/21

Burmistrza Żabna

z dnia 22 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

 1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Żabnie

Ul. Jagiełły 1

33-240 Żabno

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym

 

 1. wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczy,

 

 1. wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),
 • doświadczenie na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustaw: kodeks cywilny ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, własności i innych praw rzeczowych,  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
 • posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,
 • wysoka kultura osobista.

 

 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Przygotowywanie projektów  uchwał dotyczących gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości obejmujących  sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, użytkowanie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
 2. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, użytkowania,  dzierżawy i użyczenia.
 3. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i  przeprowadzeniem przetargów obejmujących  przygotowywanie ogłoszeń o przetargach, protokołów  z przetargów,  protokołów uzgodnień  w przypadkach zastosowania trybu bezprzetargowego.
 4. Przygotowywanie dokumentacji do sporządzenia aktów  notarialnych.
 5. Prowadzenie spraw  dotyczących przekazywania nieruchomości gminnych do korzystania w tym najem, dzierżawę i użyczenie.
 6. Przygotowywanie projektów umów, wypowiadanie, rozwiązywanie i stwierdzanie wygaśnięcia tych umów.
 7. Prowadzenie i aktualizacja w  programie  komputerowym IP MIENIE  zasobu mienia komunalnego gminy dla poszczególnych obrębów, z zakresu dzierżaw, najmu i użyczeń nieruchomości stanowiących  mienie.
 8. Opracowywanie sprawozdań, analiz i innych materiałów dotyczących  gospodarowania zasobem nieruchomości.
 9. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 10. współudział w  inwentaryzacji składników mienia  komunalnego.

 

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu lutym 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Żabnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.   

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - 1 etat,

2) wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3) bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,

4) praca przy komputerze.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. podpisany życiorys – curriculum vitae,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do głoszenia) ,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym na podobnym stanowisku,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. w przypadku kandydatów obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kopię dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego określonych w przepisach o służbie cywilnej,
 12. w przypadku kandydatów chcących skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 13. oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 i 3 do ogłoszenia)
 14. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Żabnie (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

Wymagane oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy, CV  i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Brak wymaganego podpisu kandydata dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty przedstawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem  telefonu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na urzędnicze stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami” w terminie do dnia  6 kwietnia 2021 r. do godziny 13.30

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żabnie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniona będzie data wpływu przesyłki do Urzędu  (tj. 6 kwietnia 2021 r. do godz. 13.30), a nie data  nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

 

 

 1. Uwagi końcowe :

Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,  zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie kandydatom nie spełniającym wymagań formalnych, zostaną zwrócone dokumenty aplikacyjne.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno oraz na  stronie BIP.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu  Miejskiego w Żabnie i BIP .

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegający na analizie formalnej dokumentów,

II etap będzie stanowił test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby,  które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu.

Dodatkowych informacji udziela Kinga Żurek podinspektor ds. kadr, szkoleń, kultury
i ochrony przeciwpożarowej
ul. Władysława  Jagiełły 1, pok. 02, Tel. 014 645 60 12 wew. 39.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, tj. niezbędne (konieczne) do zatrudnienia na stanowisku,
na który prowadzony jest nabór, określone w przepisach prawa, w tym w szczególności
w ustawie o pracownikach samorządowych, w regulaminie naboru i w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi
 w ogłoszeniu o naborze.

 

OGŁOSZENIE i załączniki (wersja .doc)

Liczba odsłon: 260
Autor: KŻ
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
RFIL
1 procent
Spis powszechny
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.