Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


ZARZĄDZENIE Nr 3/21 Burmistrza Żabna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 ZARZĄDZENIE Nr 3/21

Burmistrza Żabna

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”  

Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXI/287/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 października 2020r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zarządzam co następuje:

§ 1.

 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. w zakresie:

 1)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 § 2.

 

Treść ogłoszenia do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Żabno, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.  

 

§ 3.

 

Powołuję Komisję Konkursową oceniającą złożone ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zdań publicznych w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

  § 4.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 3/21

Burmistrza Żabna

z dnia  26 stycznia 2021r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Żabna ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zdań publicznych Gminy Żabno na 2021 rok.

 § 1.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Żabna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021.

 Zadnia objęte konkursem:

 1)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z elementami działań profilaktycznych oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi (organizacja wypoczynku wyjazdowego termin realizacji okres wakacyjny czas trwania turnusu co najmniej 10 dni i dla co najmniej 25 dzieci).

Beneficjenci dzieci z grup ryzyka z terenu Gminy Żabno. (Rekrutację dzieci przeprowadzi organizacja przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie)

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Organizacja :

-   zorganizuje wypoczynek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r, poz. 452),

-   zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty;

-   ubezpieczy uczestników od nieszczęśliwych wypadków, o czym oferent powinien poinformować w ofercie;

-   kopię zgłoszenia wypoczynku wraz z jego numerem nadanym przez kuratora oświaty, organizator zobowiązany będzie dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy.

-   listę uczestników potwierdzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

-   środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na finansowanie wynagrodzeń  kadry wychowawczo – instruktorskiej;

 Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł). 

W roku 2020 udzielono wsparcia na realizację niniejszego zadania w kwocie
70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł)

 2)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu i działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 a)      organizacja czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych aktywnych form kultury fizycznej:

- organizacja festynów bezalkoholowych – promocja zdrowego stylu życia,

- wyjazdowe lub stacjonarne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z realizacją programu profilaktycznego

- organizację przedsięwzięć inicjujących rozwijanie pasji i talentów.

 W ramach tego zadnia nie mogą być organizowane zajęcia sportowe.

 Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 

W roku 2020 wsparcia na realizację niniejszego zadania w kwocie 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł).

 b) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych turniejów

 W ramach tego zadnia mogą być organizowane wyłącznie pozalekcyjne zajęcia sportowe w szczególności rozgrywki i turnieje.

 Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)    

W roku 2020 nie udzielono wsparcia na realizację niniejszego zadania.

 c) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych (celem zadania jest propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego w ramach tego zadnia oferent jest zobowiązany zorganizować co najmniej następujące imprezy: turniej piłki siatkowej, turniej halowej piłki nożnej niezrzeszonych, halowy turniej piłki nożnej drużyn klubowych, mistrzostwa Gminy w piłce nożnej skrzatów, żaków, młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów w których weźmie udział co najmniej 6 drużyn)

 Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) W roku 2020 udzielono wsparcia na realizację niniejszego zadania w kwocie
25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

W otwartym konkursie ofert w ramach zadania, o którym mowa w pkt. 2 litera c mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), prowadzące działalność statutową w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

§ 2.

 

Celem Konkurs jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy od różnych form spędzania czasu wolnego. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom realizację zadań publicznych Gminy Żabno odpowiadającym celom „Programu współpracy  Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

§ 3.

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje  pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.
 2. Każda z organizacji w ramach konkursu może złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez jedną organizację, losowo wybrana zostanie jedna oferta a pozostałe zostaną odrzucone.  

 

§ 4.

 

 1. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dotacja nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 30% (zmniejszenie może być dowolnej wielkości).
 3. W kalkulacji zadania publicznego nie wolno wyceniać wkładu rzeczowego.

 

§ 5.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w terminie do  19 lutego 2021 r. do godz. 15-tej oferty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie  33-240 Żabno ul. Jagiełły 1 lub przesłanie oferty pocztą (liczy się data wpływu). Na ofercie w pkt I.2 obok rodzaju zadania należy umieścić adnotację którego zadania z §1 dotyczy np.: 1, 2a, itp.

 

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 

PROSIMY ABY W OFERCIE W PKT II.1. ZAMIEŚCIC NR KONTA ORGANIZACJI

NA KTÓRE MA ZAOSTAĆ PRZEKAZANA PRZYZNANA KWOTA DOTACJI

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 2. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni złożyć oświadczenie
  o wycofaniu ofert lub negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.

 

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert w 2021 r. powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 30 marca 2021r. i zakończyć się z dniem 20 grudnia 2021r, natomiast dla zadania 2c nie wcześniej niż 5 marca 2021r. i zakończyć się z dniem 20 grudnia 2021r

 

§ 6.

 

Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego statut stowarzyszenia

- w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

 § 7.

1. Ofertę należy wypełnić czytelnie,

2. Podane informacje powinny umożliwiać ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu,

3. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane załączniki – jeśli dotyczy,

4. Oferty na innym niż obowiązującym formularzu albo złożone po terminie określonym w §5 ust 1 niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

5. Za kompletność ofert odpowiada oferent.

 § 8.

 

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową pod względem formalnym
i merytorycznym,

2. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.

 

§ 9.

 

Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Burmistrzowi Żabna wraz z propozycją rozdziału środków zabezpieczonych w budżecie na realizację poszczególnych zadań Konkursu.

§ 10.

 

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Żabna w drodze  Zarządzenia.
 2. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 11.

 

 1. Informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Gminy Żabno oraz Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie
  po podpisaniu zarządzenia.
 2. Lista ofert objętych dotacją podana jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie.
 3. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki zostaną zawarte umowy na realizację zadań z wyjątkiem umowy na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z elementami działań profilaktycznych (termin realizacji okres wakacyjny), umowa ta zostanie zawarta najpóźniej do 30 lipca 2021r.

§ 12.

 

Przyjmuje się następujące kryteria oceny merytorycznej złożonych ofert:

Lp.

Kryterium Merytoryczne

Liczba punktów

1.

ocena możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „ Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

0-15

2.

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-15

3.

uwzględnienie wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

0-15

4.

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot programu

będzie realizował zadanie publiczne;

0-20

5.

ocena planowanych przez podmiot udział środków finansowych własnych lub/i środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

0-15

6.

ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

0-15

7.

uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

0-5

 

§ 13.

 Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej poniżej 50% max liczby punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania, natomiast oferty, które otrzymają 50% i więcej max liczby punktów zostają rekomendowane do otrzymania dofinansowania. W przypadku większej ilości ofert, propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacz, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu gminy Żabno.  

 § 14.

Burmistrz Żabna zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku ofert gwarantujących prawidłową realizację zadania.

 

 

 Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 3/21

Burmistrza Żabna

z dnia 26 stycznia 2021r.

 

 

Komisja Konkursowa

oceniająca  oferty  w  ramach  otwartego  Konkursu 
ofert    na   realizację   zadań   publicznych

Gminy Żabno na 2021 r.

 

§1.


1. W skład Komisji wchodzą:

1) Mateusz Libera                              - Przewodniczący Komisji
2) Przemysław Saładyga                    - Z-ca Przewodniczącego
3) Daniela Topór                                - Sekretarz Komisji

4) Artur Bucia                                     - Członek Komisji

5) Renata Skowron                            - Członek Komisji

 § 2

 

1. Komisja dokonuje oceny ofert wg zasad i w trybie określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Komisja przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym Konkursie ofert w formie projektu Zarządzenia Burmistrza.

3. Komisja przedstawia Burmistrzowi wykaz ofert, które nie rekomenduje do przyznania dotacji.

§ 3.

 Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

OFERTA WZÓR

ZARZĄDZENIE

Liczba odsłon: 225
Autor: ML
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
RFIL
1 procent
Spis powszechny
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.