Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 

Burmistrz Żabna ogłasza nabór na stanowisko pomocy administracyjnej - kancelisty w Referacie Rozwoju Gminy

 Kandydat powinien spełniać następujące kryteriawymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych i instrukcji kancelaryjnej,
 3. Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,
 4. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi : 

 • opracowywanie projektów planów finansowania, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym opracowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
 • opiniowanie projektów prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów, itp. oraz udostępnienie tej ewidencji na żądanie uprawnionych organów.
 • prowadzenie ogółu spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym,
 • uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony dróg gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
 • kontrola zgodności wykonywanych prac z warunkami zawartymi w zezwoleniach,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich   ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonywanie na drogach robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • letnie i zimowe utrzymanie czystości na drogach i placach na terenie Gminy - określenie zakresu rzeczowego, kontrola wykonania oraz rozliczenie finansowe,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
 • współdziałanie z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w zakresie regulacji stanu prawnego dróg gminnych,
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych,
 • współpraca ze służbami porządkowymi przy wprowadzaniu ograniczeń bądź zamykaniu dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • udział przy pracach przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w zakresie uszkodzonej infrastruktury drogowej,
 • utrzymywanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych, w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów,
 • koordynacja działań inwestycyjnych na drogach publicznych związanych z realizacją przedsięwzięć, których inwestorami są partnerzy zewnętrzni, zarówno publiczni jak i komercyjni,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • egzekwowanie nałożonych zobowiązań stron w sprawie przywrócenia pasa drogowego, dróg gminnych do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • prowadzenie rejestrów wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego      taksówką.
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu tematyki pasa drogowego, przygotowanie informacji o drogach publicznych,
 • współpraca z innymi zarządcami dróg – Zarządem Dróg Wojewódzkich i Powiatowych – porozumienia,
 • prowadzenie czynności o dokonanie zamówień nie podlegających ustawie prawo zamówień publicznych, celem wykonania prac projektowych, robót budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego i innych, zawieranie umów, a w razie konieczności aneksów z wykonawcami,
 • prowadzenie spraw związanych z komunikacją gminną,
 • opiniowanie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
 • uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów,
 • udzielanie zgody na korzystanie z przystanków na drogach gminnych oraz pobieranie opłat za ich korzystanie (uzgadnianie oraz nadzór nad lokalizacją przystanków komunikacji publicznej).

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcą po nawiązaniu stosunku pracy

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Termin zatrudnienia: niezwłocznie
 3. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1,
 4. Praca biurowa z obsługą komputera,

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych".
 7. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych".

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 26 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko pomocy administracyjnej - kancelisty w Referacie Rozwoju" w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1, tylko w formie papierowej

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie ul. Jagiełły 1, pokój 4

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwa prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Żabnie
  jest Burmistrz Żabna z siedzibą w Żabnie (33-240) przy ul. Jagiełły 1.
 2. Z administratorem można się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną umzabno@zabno.pl
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej iod@zabno.pl, pod numerem telefonu 14 645 60 12 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, przetwarzane będą w celach rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy kogo dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym

 

 

 

 

Liczba odsłon: 562
Autor: P.F.
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
RFIL
1 procent
Spis powszechny
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.