Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Burmistrz Żabna ogłasza nabór na stanowisko pomocy administracyjnej - ds. obsługi klienta.

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteriawymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe
 2. 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych i instrukcji kancelaryjnej,
 3. Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,
 4. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Zakres wykonywanych zadań w szczególności obejmuje:

 

 1. prowadzenie dziennika podawczego,
 2. wydawanie druków oraz wniosków do załatwiania spraw, pomocy przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie właściwym referatom celem ich załatwienia,
 3. prowadzenie kancelarii Urzędu, wysyłanie, przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji kierowanej do Urzędu Miejskiego, którą niezwłocznie należy przekazywać do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 4. udzielanie informacji o merytorycznej właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz zakresie i trybie załatwiania spraw, a także pracy radnych i Rady Miejskiej,
 5. zapewnienie prawidłowej obsługi mieszkańców,
 6. udostępnianie druków, wniosków, formularzy i udzielanie pomocy w ich wypełnianiu,
 7. obsługa dziennika podawczego w systemie elektronicznej ewidencji korespondencji,
 8. prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, wysyłanie przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź doręczania na terenie gminy przez gońca,
 9. prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłat pocztowych,
 10. prowadzenie gospodarki drukami, materiałami biurowymi i magazynu materiałów

         biurowych i gospodarczych oraz ewidencji materiałów biurowych.

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Termin zatrudnienia: niezwłocznie
 3. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1,
 4. Praca biurowa z obsługą komputera,

 

Wymagane dokumenty:

 1. 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 4. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 7. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 30 lipca 2020r. do godz. 16.00
w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta" w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1, tylko w formie papierowej

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie ul. Jagiełły 1, pokój 6

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwa prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Żabnie
  jest Burmistrz Żabna z siedzibą w Żabnie (33-240) przy ul. Jagiełły 1.
 2. Z administratorem można się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną umzabno@zabno.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej iod@zabno.pl, pod numerem telefonu 14 645 60 12 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, przetwarzane będą w celach rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy kogo dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Liczba odsłon: 1151
Autor: ZL
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.