Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Uchwała Nr XVII/236/20
Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. , poz.713 ) oraz art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.poz.374 ze zm.), na wniosek Burmistrza Żabna, Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§1.
 
Przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 roku termin płatności rat podatku od nieruchomości, od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w  czerwcu 2020 roku, przedsiębiorcom wskazanym w § 3 ust. 1, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

§2.
 
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub;

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r., do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

§3. 
1. Pomoc, o której mowa w § 1, obejmuje przedsiębiorców, którzy według stanu na dzień 29 lutego 2020 r. nie posiadali zaległości z tytułu podatków i opłat należnych na rzecz Gminy Żabno oraz spełniają kryteria określone w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

  1. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w § 1, jest złożenie przez podatnika:
    a) oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
    b) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

    §4. 
    Czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały, należy dokonać: nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 r. - w zakresie raty podatku płatnej w czerwcu 2020 r.

§5. 
Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

§6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

 §7. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 §8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie
Andrzej Głód

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie przedsiębiorcy (Word)

2. Fomularz informacji (PDF)

Liczba odsłon: 78
Autor: mw
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.