Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


OGŁOSZENIE o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych  w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 1 września 2020 r do dnia 30 listopada 2020 r.

§1.

1.  Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

            1) pełnoletnich;

            2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

            3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

            4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

            5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  

                skarbowe.

  1. Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

§2.

Zgłoszenia na rachmistrzów terenowych dokonuje się w terminie od dnia 15 czerwca 2020r do dnia 8 lipca 2020r.wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

§3.

1. Kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą szkolenia obejmujące informacje o:

         

            1) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

            2) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

            3) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego

                wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi

                urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

  1. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kończy się egzaminem testowym

            przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega   

            na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem.

  1. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza

            terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania

            sprawdzenia poprawności tego wyniku.

  1. W przypadku stwierdzenia, na skutek żądania, o którym mowa w ust. 3, błędu  

           w przyznanej liczbie punktów, dokonuje się zmiany wyniku egzaminu testowego.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik  

            co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów

            na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza

            spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych         

            z egzaminu testowego.

  1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza

            spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu

            testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

  1. Dyrektor urzędu statystycznego - jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

§4.

Gminny komisarz spisowy informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie i www Urzędu .

§5. 

Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).

§6. 

Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

 §7. 

Rachmistrzowi terenowemu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013r. poz. 737 oraz z 2018r. poz. 2245).

 

Uwaga, nastąpiła aktualizacja formularza zgłoszeniowego.

>> ZGŁOSZENIE (załącznik Word)

Liczba odsłon: 546
Autor: zl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.