Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


O B W I E S Z C Z E N I E

o  wszczęciu postępowania

      Zgodnie   z   art.  61   § 1 i  4, art. 49, art. 10   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 - tekst jednolity.),
w związku z art. 73 ust.1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2018 poz.2081 z p.zm.)  z a w i a d a m i a m,    że wnioskiem z dnia  25.03.2020r.
Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie , ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków  w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Bartosz Wojcieszak  -  przedstawiciel Wrocławskiego Biura Projektów Drosystem Sp. z o.o. , ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław ,
zostało wszczęte postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „BUDOWA OBWODNICY ŻABNA, GMINA ŻABNO, POWIAT TARNOWSKI"

               Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz.2081),
w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Wnioskowane przedsięwzięcie  znajduje się na terenie   Gminy Żabno w powiecie tarnowskim.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081 z p.zm.) organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Żabna

Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających
z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Ponadto informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie,  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora  Zarządu Zlewni w Sandomierzu w celu uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                             

                                                             

 

 

                                                                                   BURMISTRZ  ŻABNA

Liczba odsłon: 587
Autor: dk
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.