Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


BURMISTRZ  ŻABNA

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE  STANOWISKA PRACY:

              

NA STANOWISKO  PODINSPEKTORA W  REFERACIE  ROZWOJU

GMINY   I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

                                                           

 

        Na podstawie § 8 Rozdział V Regulaminu Naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Żabnie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze   na stanowisko podinspektora w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska .

 

Do konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony        

                 Środowiska mogą przystąpić osoby spełniające warunki :

 

1.wymagania niezbędne;

 1. a) obywatelstwo polskie lub obywatele U.E oraz obywatele innych państw, którym  

       na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego

       przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,

 1. b) wykształcenie wyższe ,
 2. c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 3. d) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych,
 4. e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. f) posiadanie dokumentu prawa jazdy ,
 6. g) wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,
 7. h) kreatywność, komunikatywność i dyspozycyjność .
 8.  i) złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzających  ewentualną   

      niepełnosprawność,

 1. j) znajomość przepisów prawa ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ,

        kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2020r                                      

        z 2020r.poz.256); poz.  2096, z późn. zm.). postępowanie egzekucyjnego

        w  administracji ( Dz.U. 2019r poz.1438 z późn. zm.).oraz ustawa o pracownikach

       samorządowych ustawa o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008r                    

      ( Dz.U. z 2019r.  poz. 1282). ustawa o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada  

      2008r ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282)                                              

      

 1. wymagania dodatkowe dla ww. stanowiska ;
 2. a) łatwość w nawiązaniu kontaktów,
 3. b) umiejętność pracy w zespole ,
 4. c) zdolności organizatorskie .
 5. d) dodatkowe uprawnienia, kursy lub szkolenia.
 6. e) praca zespole,

 f.) umiejętność analitycznego myślenia.

 

3.Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku podinspektora w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska;

 1. a) realizacja zadań gospodarki odpadami,
 2. b) wystawianie decyzji administracyjnych,
 3. c) ewidencja nieruchomości produkujących odpady,
 4. d) windykacja należności finansowych,
 5. e) sprawy związane z dzikimi wysypiskami i ich likwidacją,
 6. f) przygotowywanie dokumentów materiałów odpadowych do przetargów
 7. g) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości objetych systemem gospodarki odpadami,
 8. h) rejestr przydomowych oczyszczalni,
 9. i) weryfikacja deklaracji ,
 10. j) rejestr przydomowych oczyszczalni.
 11. k) egzekucja należności

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2020r w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty na w/w stanowiska;
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) życiorys zawodowy ( curriculum vita),
 4. c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje

    zawodowe,

 1. d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 2. e) kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach,
 3. f) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 4. g) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. j) oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 8. k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

    postępowania rekrutacyjnego i zapoznania się z klauzulą informacyjną                                            

    (wzór w załączniku).

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem na wolne stanowisko

    urzędnicze.   

Jest to stanowisko związane z pracą przy komputerze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Urzędu Miejskiego w Żabnie ul. Jagiełły 1 33-240 Żabno. Podstawą będzie umowa na czas określony. Norma czasu pracy : podstawowy wymiarze czasu pracy.                                      Urząd Miejski w Żabnie  pracuje w godzinach w poniedziałek  i czwartek od 7,30 do 16,00 wtorki od 7,30 do 15,30 ,środa i piątek od 7,30 do 15,00. Budynek nie posiada windy.

Wymagane dokumenty osoby zainteresowane złożeniem ofert powinny złożyć na adres Urzędu Miejskiego w Żabnie , 33-240 Żabno ul. Jagiełły 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora” w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska - w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

 

Dokumenty te w szczególności list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą; ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r, poz.922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r poz.1282 z dnia 11 lipca  2019r).

 

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie
i na stronie BIP, oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po niżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu  Miejskiego w Żabnie i BIP .

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach:

-  I etap polegający na analizie formalnej dokumentów,

-  II etap będzie stanowił test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomieni o terminie II etapu.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem 23 marca 2020r  o godz. 15 00.

Tryb i zasady przeprowadzenia naboru określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie´ przyjęty Zarządzeniem Nr 16/2009r Burmistrza Żabna z dnia 05 marca 2009r.

 Dodatkowych informacji udziela pracownik  Urzędu Miejskiego  w Żabnie  ul. Władysława  Jagiełły 1 , pok.6 , Tel. 014 645 60 12 wew. 28.

 

 1. Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję Rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, tj. niezbędne ( konieczne ) do zatrudnienia na stanowisku, na który prowadzony jest nabór, określone w przepisach prawa, w tym
w szczególności w ustawie o pracownikach samorządowych, w regulaminie naboru
i w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego naboru jest Urząd Miejski w Żabnie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Żabna, z siedzibą w Żabnie przy ul. Władysława Jagiełły 1,
33-240 Żabno.

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: jlechowicz@zabno.pl, pod numerem telefonu: 14 645 60 12, adres do korespondencji: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miejskim w Żabnie.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz inne przepisy szczególne stosowane podczas rekrutacji i zatrudnienia na w/w stanowisko.

W przypadku innych danych zwykłych, w tym danych kontaktowych podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*). W przypadku danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO podstawę prawną ich przetwarzania stanowi także zgoda, przy czym powinna być ona wyrażona na piśmie.

Dane osobowe przechowywane będą:

 • w przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu
  o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone niezwłocznie po ich weryfikacji,
 • w przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone
  w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • w przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych
  5 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie, z własnej inicjatywy i co do których kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje mu także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do sprzeciwu i usunięcia tych danych. Urząd Miejski w Żabnie przestanie przetwarzać te dane
w celu w którym zostały zgromadzone, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych kandydata istnieją ważne dla Urzędu Miejskiego w Żabnie , prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wartości kandydata lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących
w przetwarzaniu danych oraz jednostka służby medycyny pracy (dotyczy wybranego kandydata na wolne stanowisko urzędnicze). Ponadto informacja o wynikach naboru jest udostępniana poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (podawane jest imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz uzasadnienie dokonanego wyboru).

 

Kwestionariusz osobowy

Liczba odsłon: 273
Autor: TC
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.