Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Nabór

uczestników do Klubu Senior + w Żabnie

Żabno, ul. Świętego Jana 1A

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Klubu Senior + w Żabnie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020, edycja 2020.

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Żabno w wieku 60+,
 • osobą nieaktywną zawodowo,
 • chcesz żyć w sposób aktywny,
 • chcesz pomóc sobie i innym.

Zostań uczestnikiem Klubu Senior + w Żabnie.

Klub Senior + w Żabnie zapewnia wsparcie 20 seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Żabno.

Celem głównym Klubu Senior + w Żabnie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego  spędzania czasu wolego seniorów.

Korzystanie z oferty Klubu  Senior+ w Żabnie jest nieodpłatne.  

Klub Senior + w Żabnie funkcjonuje trzy razy w tygodniu w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 14.00 do 19.00. 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Senior + w Żabnie to w szczególności:

 • organizacja czasu wolnego seniorów,
 • warsztaty z rękodzieła,
 • warsztaty kulinarne,
 • zajęcia pobudzające aktywność ruchową (m.in. zajęcia z fizioterapeutą),
 • zajęcia kulturalno – oświatowe (m.in. wyjścia do teatru/kina),
 • zajęcia edukacyjne (spotkania m.in. z policjantem, pielęgniarką, zajęcia przy użyciu technik informatycznych, zajęcia mające na celu trening pamięci),
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne ( m.in. wyjścia na basen, wycieczki krajoznawcze),
 • zajęcia aktywizujące społecznie,
 • zajęcia wokalno – muzyczne,
 • możliwość korzystania z  telewizji oraz komputera i Internetu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + muszą wypełnić dokumentację zgłoszeniową i złożyć dokumenty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, w pokoju nr 13 (sekretariat) w godzinach pracy Ośrodka osobiście lub za pośrednictwem innych osób. Dokumentację zgłoszeniową można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie lub pobrać ze strony internetowej https://ops.zabno.pl/.

Zaświadczenie lekarskie stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Klubu Senior + w Żabnie należy przedłożyć do końca stycznia 2020 roku.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub Seniora decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Zasady naboru i uczestnictwa w Klubie Senior + w Żabnie zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Klubu Senior + w Żabnie

 1. Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Żabno.
 2. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne. Adresatami Programu Klub Senior + w Żabnie jest 20 seniorów, którzy wyrażają zainteresowanie udziałem w szeregu działań o charakterze edukacyjno – rozwojowym a także deklarują gotowość do prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej.
 3. Za nadzór nad rekrutacją do projektu odpowiada Kierownik Klubu Senior + w Żabnie, za jej organizację i przeprowadzenie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie (przeprowadzająca nabór uczestników i weryfikację dokumentów zgłoszeniowych).
 4. Przebieg rekrutacji; osoba zainteresowana udziałem w Klubie Seniora jest zobowiązana do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, pok. nr 13 (sekretariat).
 5. Dokumentację zgłoszeniową stanowią:
 6. deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior + w Żabnie, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych, jeżeli senior/seniorka chce w nich uczestniczyć, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
 10. zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
 11. klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych uczestnika /uczestniczki Klubu Senior + w Żabnie, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu,
 12. w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności kopię orzeczenia.
 13. Złożona dokumentacja nie podlega zwrotowi, osoba chętna do udziału w zajęciach Klubu Seniora zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny.
 14. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach Klubu Seniora zostaną powiadomione indywidualnie.
 15. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub Seniora decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 16. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane, według kolejności złożonych dokumentów, w przypadku zakończenia uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora uczestnika Klubu Seniora z powodów określonych w ust.15.
 17. Uczestnicy Klubu Seniora pisemnie potwierdzają swoją obecność w Klubie Seniora na liście obecności.
 18. Uczestnictwo w Klubie Seniora rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez seniora/seniorkę udziału w zajęciach Klubu Seniora.
 19. Klub Seniora nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym. Udział w zajęciach Klubu Seniora osoby niesamodzielnej wymaga stałej obecności opiekuna wskazanego przez tę osobę.
 20. Uczestnictwo w Klubie Seniora odbywa się na zasadach:
 21. poszanowania podmiotowości każdego uczestnika i uczestniczki, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników,
 22. zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa,
 23. zapewnienia otwartego dostępu do usług,
 24. promowania potencjału i doświadczenia seniorów,
 25. motywowania uczestników do samopomocy,
 26. animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości seniora/seniorki,
 27. animowania integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym,
 28. promowanie wolontariatu międzypokoleniowego.
 29. Zakończenie uczestnictwa w Klubie Seniora następuje w sytuacji;
 30. zgłoszenia przez seniora/ seniorkę rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Seniora,
 31. nie przestrzegania przez seniora/seniorkę postanowień niniejszego Regulaminu, w tym także w sytuacji nieuzasadnionej nieobecności uczestnika/ uczestniczki, jeżeli nieobecność ta trwa nieprzerwalnie przez dwa tygodnie, decyzję o zakończeniu uczestnictwa w Klubie Seniora z tego powodu podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie na wniosek kadry merytorycznej Klubu Seniora.

Dokumentacja zgłoszeniowa

Regulamin Organizacyjny Klubu Senior + w Żabnie

Liczba odsłon: 735
Autor: ops
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.