Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XIII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 5 grudnia 2019r. /czwartek/ o godzinie 14:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabno za rok szkolny 2018/2019.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019r.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia  warunków udzielania bonifikaty od opłaty  jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz  wysokości stawek procentowych.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016 roku zmienionej Uchwałą NR II/19/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno”
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy  Żabno.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia  pod nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy Żabno.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonej  w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w  schronisku dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/132/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019r w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno na lata 2019-2023”.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żabno na 2020 r."
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno na  2020 r."
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019/2020 w celu zwrotu kosztów indywidualnego dowozu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.
 27. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 28. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 29. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 30. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

 

 mgr inż. Krzysztof Lechowicz

 

Liczba odsłon: 1235
Autor:
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.