Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Nr 89/2019

Burmistrza Żabna

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze                                        

                   w Urzędzie   Miejskim w Żabnie                        

                    

 

 

            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282) Burmistrz  Żabna, zarządza co następuje:

 • 1

 

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze  –  podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatków Urzędu Miejskiego Żabno.

 

 • 2

 

 1. Treść ogłoszenia określającego wymagane kwalifikacje i termin składania ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 1. Ogłoszenie zamieszcza się:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żabno
 • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Żabno.

     

 • 3

 

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

 • Zbigniew Lustofin - przewodniczący Komisji
 • Marzena Flis - sekretarz Komisji
 • Romana Baszczewska - członek Komisji
 • Wiesława Kobos-Jurczyk - członek Komisji

 

 • 4

 

Tryb przeprowadzenia konkursu określa regulamin naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Żabnie. 

 

 • 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 -------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/2019

Burmistrza Żabna

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

 

 

 

BURMISTRZ ŻABNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

PODINSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM I PODATKÓW

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŻABNIE

 

Na podstawie § 8 Rozdział V Regulaminu Naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Żabnie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatków.

 

 1. Do konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym
  i Podatków mogą przystąpić osoby spełniające warunki:
 2. a) wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie lub obywatele UE oraz obywatele innych państw, którym                     

   na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje

   prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,

- wykształcenie wyższe (ekonomia i/lub administracja publiczna),

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- posiadanie dokumentu prawa jazdy ,

- co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej,

- wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,

- kreatywność, komunikatywność i dyspozycyjność,

-złożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli aplikant

  wskazany dokument posiada,

 1. b) wymagania dodatkowe dla ww. stanowiska:

- łatwość w nawiązaniu kontaktów,

- umiejętność pracy w zespole ,

- zdolności organizatorskie,

- dodatkowe uprawnienia, kursy lub szkolenia.

 

 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatków:

 

 1. a) ewidencja środków trwałych w budowie, pozostałych środków trwałych, wartości

     niematerialnych i prawnych,

 1. b) bieżące dokonywanie operacji księgowych na kontach analitycznych,
 2. c) przygotowywanie materiałów koniecznych do przeprowadzenia inwentaryzacji,

     sporządzanie rozliczenia dokonywanych spisów z natury i ustalanie ich wyników,

 1. d) bieżące uaktualnianie danych ewidencyjnych m.in. w oparciu o wyniki inwentaryzacji,

     protokoły kasacyjne i zgłoszenia przemieszczeń składników majątkowych,

 1. e) opracowywanie projektów uchwał w sprawie przekazania sieci wodociągowych       

    na podstawie dostarczonych zestawień sieci wodociągowych od pracowników

    realizujących  konkretne zadania inwestycyjne,

 1. f) prowadzenie druków ścisłego zarachowania,
 2. g) uczestniczenie w pracach Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej Urzędu Miejskiego

     w  Żabnie i sporządzanie protokołów likwidacji wyposażenia oraz środków trwałych,

 1. h) praca w programach księgowych, sporządzanie sprawozdań dot. statystyki Gminy

    (środki trwałe),

 1. i) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego za każdy rok,
 2. j) uzgadnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 3. k) doskonalenie zawodowe poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych                                

    oraz samokształcenie w zakresie przepisów gospodarki finansowej obejmującej zakres       

    działania prowadzonych spraw.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
 2. a) umowa o prace na pełny etat, w budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno (budynek nie posiada windy). Praca w pomieszczeniu biurowym
  z obsługą komputera; ewentualne wyjazdy w teren z kierowcą służbowym.
 3. b) zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.): w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust. 2) i dla takiego pracownika organizuje się w trakcie trwania ww. umowy służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, która to służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika (art. 19).

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne jakie winna złożyć osoba ubiegająca się

     o przyjęcie   na wyżej wymienione stanowisko:

 

 1. a) Dokumenty obligatoryjnie wymagane:

- list motywacyjny;

- życiorys zawodowy (curriculum vitae );

- kserokopie świadectw pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, potwierdzające przebieg

  całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie    

  pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia;

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

- kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność w przypadku posiadania     

  orzeczenia o niepełnosprawności;

- oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej    

  Urzędu Miejskiego w Żabnie;

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub

  umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw   

  publicznych,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów  

   rekrutacji tj. klauzulę: „ Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie   

   danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam  

   zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru na stanowisko  

   urzędnicze.”

 

 1. b) Dokumenty pożądane:

-   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

-   kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje,
    (np. certyfikaty).

 

Wymagane oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Brak wymaganego podpisu kandydata dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Dokumenty przedstawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie kandydatom nie spełniającym wymagań formalnych, zostaną zwrócone dokumenty aplikacyjne (oferty) za pośrednictwem urzędu pocztowego. Kandydat może również odebrać dokumenty aplikacyjne osobiście  w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pokój nr 06 na parterze (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żabnie), potwierdzając pisemnie ich odbiór.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe.

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9  ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie.)

 

 1. Termin i miejsce złożenia dokumentów.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie  (I piętro, pokój nr 11) ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno do dnia 26 sierpnia  2019 roku do godziny 15:00.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko: Podinspektor w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatków”.

 

UWAGA!!!

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żabnie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane i będą zwracane kandydatom.

W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniana będzie data wpływu przesyłki do Urzędu (tj. do dnia 26.08.2019r. do godz. 15.00), a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej

 

 

 

 1. Uwagi końcowe.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję Rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, tj. niezbędne (konieczne) do zatrudnienia na stanowisku,
na który prowadzony jest nabór, określone w przepisach prawa, w tym w szczególności
w ustawie o pracownikach samorządowych, w regulaminie naboru i w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi
w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

              Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego naboru jest Urząd miejski w Żabnie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Żabna, z siedzibą w  Żabnie przy ul.  Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.

              Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: jlechowicz@zabno.pl, pod numerem telefonu: 14 645 60 12, adres do korespondencji: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno).

            Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miejskim w Żabnie.

              Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz inne przepisy szczególne stosowane podczas rekrutacji i zatrudnienia na w/w stanowisko.

             W przypadku innych danych zwykłych, w tym danych kontaktowych podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*). W przypadku danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO podstawę prawną ich przetwarzania stanowi także zgoda, przy czym powinna być ona wyrażona na piśmie.

Dane osobowe przechowywane będą:

- w przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone niezwłocznie po ich weryfikacji,

- w przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone
w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

- w przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych
5 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

             Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

             W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie, z własnej inicjatywy i co do których kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje mu także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do sprzeciwu i usunięcia tych danych. Urząd Miejski w Żabnie przestanie przetwarzać te dane    w celu w którym zostały zgromadzone, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych kandydata istnieją ważne dla Urzędu Miejskiego w Żabnie, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wartości kandydata lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

              Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.

            Odbiorcą danych osobowych będą podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz jednostka służby medycyny pracy (dotyczy wybranego kandydata na wolne stanowisko urzędnicze). Ponadto informacja o wynikach naboru jest udostępniana poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (podawane jest imię
i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz uzasadnienie dokonanego wyboru).

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

ZAŁĄCZNIKI

Liczba odsłon: 1064
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.